Living Lab Schouwen-Duiveland

De netwerkorganisatie Living Lab Schouwen-Duiveland wil nieuwe, innovatieve oplossingen vinden voor complexe uitdagingen op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. In perspectiefrijke projecten werken veel partijen met elkaar samen door kennis te ontwikkelen en te delen.

Onderzoeksthema's

Meer over Living Lab

muraltmuurtje, land en water

Nieuws over het Living Lab

Perceel van een van de deelnemende agrariers
9 augustus 2023

Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe

Lees verder
LN2050 eerste sessie op 28 juni 2023
4 augustus 2023

Inspelen op toenemende droogte, verzilting en wateroverlast

Lees verder
Druppelslang in perenboomgaard
4 juli 2023

Waterkringloopsysteem bij een fruitteler

Lees verder
Onderzoekster
4 juli 2023

Is de agrariër op zichzelf aangewezen? Een juridische analyse

Lees verder
Living Labs waarom werkt het
4 juli 2023

Living labs: waarom werkt het?

Lees verder
Gebiedsbijeenkomst fieldlab
4 juli 2023

Leren van de fieldlabs Zoet Water

Lees verder
Kennisbijeenkomst over de bodem op 25 mei 2023
4 juli 2023

Zorgen voor een zo gezond mogelijke bodem

Lees verder
Monstername in de Mattenhaven
4 juli 2023

Driejarig project ZEEMOS nadert afronding

Lees verder

De netwerkorganisatie Living Lab Schouwen-Duiveland bestaat uit Gemeente Schouwen-Duiveland, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, Erasmus Universiteit Rotterdam/ERBS/GovernEUR, Delta Platform - Centre of Expertise Water & Climate, HZ University of Applied Sciences, HAS Hogeschool, Scalda/Groen College, Pontes Pieter Zeeman, ZMf, Delphy, AIKC Rusthoeve, Acacia Water, KWR Water, Deltares, AddVision Projectmanagement, Buro Waterfront en 015 Communicatie. Samen zoeken we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur.

In projecten brengen we samen met kennisinstellingen al experimenterend de opgedane kennis in de regio in praktijk. We werken samen met onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en inwoners. Zo zijn Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, Aquacultuur- en wierenteeltondernemers, NIOZ, WMR, Deltares, Acacia Water en KWR Water ook betrokken. We werken aan innovatieve oplossingen in de praktijk en testen deze, op weg naar een circulaire economie in Schouwen-Duiveland.

Het Living Lab brengt leerlingen en studenten in contact met Schouwen-Duiveland en de daar gevestigde ondernemers. Innovatieve oplossingen die gevonden worden op Schouwen-Duiveland kunnen ook perspectief bieden voor andere kustgebieden, overheden en onderwijsinstellingen.

Onze onderzoeksthema's

  • Zoete, zoute, zilte teelten en zoetwatervoorziening voor de landbouw op ’t land;
  • Buitendijkse voedselproductie (waaronder zeewier- en algenteelten) in het water;
  • Verbindend besturen, bestuurlijke vernieuwing en verbinding;
  • Onderwijsvernieuwing, verbinding onderling en praktijkgericht onderwijs.

Onze ambities

  • Zoeken naar het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid en innovaties voor een duurzame watervoorziening, antwoorden vinden op verdroging en verzilting van landbouwgronden door alternatieve zoete, zoute en zilte teelten op het land;
  • Ecologisch verantwoorde zeewier- en buitendijkse voedselproductie in de Oosterschelde en de Grevelingen ontwikkelen die ook meerwaarde voor de waterveiligheid en recreatie biedt;
  • Nieuwe werkwijzen voor verbindend besturen ontwikkelen en testen (o.a. impulsen voor een snellere en gedragen besluitvorming door overheden);
  • Schouwen-Duiveland als innovatief eiland voor een veerkrachtige en adaptieve delta ontwikkelen.
     

Meer over Living Lab