Projecten

Het doel van het Living Lab is te werken aan innovatieve oplossingen in de praktijk en deze te testen. In projecten brengt het Living Lab samen met kennisinstellingen al experimenterend de opgedane kennis in de regio in praktijk. Hierbij werkt het Living Lab samen met onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en inwoners.

Onderzoeksthema’s
 • zoete, zoute, zilte teelten en zoetwatervoorziening voor de landbouw op ’t land
 • buitendijkse voedselproductie (waaronder zeewier- en algenteelten) in het water
Landbouwer aan het oogsten

Projecten

 • Natuurlijk Zoet, boeren meten het zoutgehalte van het oppervlaktewater
 • Zeemos, onderzoek combinatieteelt van zeewier en mosselhangcultuur
 • Bloemrijke akkerranden, monitoring effecten, evalueren en aanpassen
 • Bodem- en watercoaching, advies over bodem, water en teelt
 • Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing, innovatieve zoetwateropslag
 • Fieldlabs, gebiedsgericht werken aan een klimaatbestendig watersysteem
 • Zoetwater Academie, kennis- en leernetwerk
 • Taskforce Governance, bestuurlijke oplossingen en advies
   

De vijf laatstgenoemde projecten behoren tot de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland, dat is een onderdeel van de Broedplaats Zoetwater van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP).

Alle projecten

Watergang in het gebied

Fieldlabs

In de gebiedsaanpak werken landeigenaren en -gebruikers samen aan een gezamenlijke aanpak voor een verbeterd en vernieuwend watersysteem. Doel is een klimaatrobuust watersysteem voor een vitaal landelijk gebied.

Lees verder
Drie mensen bij een watergang

Samenwerken voor Zoet Water

Het project Samenwerken voor Zoet Water – van pilots naar grootschalige toepassing richt zich op mogelijkheden voor zoetwateropslag in de ondergrond. Het startte vanuit een samenwerking met Deltares, KWR, Acacia Water, Agrarisch Schouwen-Duiveland en gemeente Schouwen-Duiveland.

Lees verder
Oosterscheldekering

Zoetwater Academie

De Zoetwater Academie is een van de deelprojecten van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wil als kennis- en leernetwerk relevante kennis over zoet water verspreiden en vastleggen. Centraal staat leren van de opgebouwde kennis over zoet water en leren van elkaar. Hiervoor organiseert de Zoetwater Academie kennisbijeenkomsten, workshops, excursies en meer.

Lees verder
Herkenningsteken Tasforce Governance

Taskforce Governance

De Taskforce Governance helpt de projecten van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland door bij knelpunten op financieringsgebied, wet- en regelgeving, beleid en samenwerkingen te zoeken naar oplossingen en advies te geven over deze vraagstukken.

Lees verder
Bodemleven in een kluit aarde

Bodem- en watercoaching

Binnen het project Bodem- en Watercoaching gaan de ondernemer en bodem- en wateradviseur samen op zoek naar effectieve kansen voor het verbeteren van de bodemkwaliteit om zo de afhankelijkheid van extern zoet water te verminderen.

Lees verder
Hommel op phacelia

Bloemrijke akkerranden

Het Akkerrandenproject richt zich op het vergroten van de biodiversiteit van met name de bestuivende insecten én het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het landschap.

Lees verder
Sporen in het graan

Natuurlijk Zoet

Het tweejarig monitoringsproject Natuurlijk Zoet is in samenwerking met Agrarisch Schouwen-Duiveland, waterschap Scheldestromen en Acacia Water opgezet om meer inzicht te krijgen in het zoutgehalte van het oppervlaktewater.

Lees verder