Projecten

Het doel van het Living Lab is te werken aan innovatieve oplossingen in de praktijk en deze te testen. In projecten brengt het Living Lab samen met kennisinstellingen al experimenterend de opgedane kennis in de regio in praktijk. Hierbij werkt het Living Lab samen met onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en inwoners.

Onderzoeksthema’s
 • zoete, zoute, zilte teelten en zoetwatervoorziening voor de landbouw op ’t land
 • buitendijkse voedselproductie (waaronder zeewier- en algenteelten) in het water
Landbouwer aan het oogsten

Projecten

 • Natuurlijk Zoet, boeren meten het zoutgehalte van het oppervlaktewater
 • Zeemos, onderzoek combinatieteelt van zeewier en mosselhangcultuur
 • Bloemrijke akkerranden, monitoring effecten, evalueren en aanpassen
 • Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050
 • Kreekruginfiltratie Noordgouwe, Interreg Aquatuur-praktijkproef
 • Demonstratieproject innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren
 • Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen
 • Bodem- en watercoaching, advies over bodem, water en teelt
 • Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing, innovatieve zoetwateropslag
 • Fieldlabs, gebiedsgericht werken aan een klimaatbestendig watersysteem
 • Zoetwater Academie, kennis- en leernetwerk
 • Taskforce Governance, bestuurlijke oplossingen en advies
 • Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

De zes laatstgenoemde projecten behoren tot de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland, dat is een onderdeel van de Broedplaats Zoetwater van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP). Zij zijn mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.

Alle projecten

Hommel op phacelia

Bloemrijke akkerranden

Het Akkerrandenproject richt zich op het vergroten van de biodiversiteit van met name de bestuivende insecten én het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het landschap.

Lees verder
Bodemleven in een kluit aarde

Bodem- en watercoaching

Binnen het project Bodem- en Watercoaching gaan de ondernemer en bodem- en wateradviseur samen op zoek naar effectieve kansen voor het verbeteren van de bodemkwaliteit om zo de afhankelijkheid van extern zoet water te verminderen.

Lees verder
aanleg dubbele drainage

Demonstratieproject innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren

Dit project voor verschillende toepassingen van antiverziltingsdrainage en dubbele drainage op de laaggelegen poelgronden van Schouwen-Duiveland, gaat aan de hand van een monitorings- en evaluatieprogramma gegevens over de effecten van deze technieken opleveren.

Lees verder
Watergang in het gebied

Fieldlabs

In de gebiedsaanpak werken landeigenaren en -gebruikers samen aan een gezamenlijke aanpak voor een verbeterd en vernieuwend watersysteem. Doel is een klimaatrobuust watersysteem voor een vitaal landelijk gebied.

Lees verder
Uien hebben te leijden van de droogte

Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

Agrariërs op Schouwen-Duiveland hebben steeds vaker te maken met verzilting, bodemdaling en extreme weersomstandigheden door klimaatverandering. Om in de toekomst een vitaal en leefbaar platteland te houden is de overgang naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem ingezet.

Lees verder
kustgebied

Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen

‘Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen’ is een tweejarig project van de Kennis Community Oosterschelde. Doel is samen met lokale belanghebbenden nieuwe kennis, concepten en bouwstenen voor brede waterkerende landschappen te ontwerpen die meerwaarde voor natuur, recreatie, voedselproductie en veiligheid hebben.

Lees verder
Schouwse dijk

Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050

In ‘Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050’ (LN2050) gaan agrariërs, de Zeeuwse overheden en andere gebruikers van het landelijk gebied met een onderzoeksteam van KWR, Deltares en Wageningen University & Research (WUR) de komende drie jaar samen aan de slag.

Lees verder
Sporen in het graan

Natuurlijk Zoet

Het tweejarig monitoringsproject Natuurlijk Zoet is in samenwerking met Agrarisch Schouwen-Duiveland, waterschap Scheldestromen en Acacia Water opgezet om meer inzicht te krijgen in het zoutgehalte van het oppervlaktewater.

Lees verder
Kreekruginfiltratie Noordgouwe

Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe

De 3 jaar durende 'Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe' is gericht op het aanvullen en duurzaam beheren van een ondergrondse zoetwaterbel in de zandige bodem van de oude kreekrug.

Lees verder
Drie mensen bij een watergang

Samenwerken voor Zoet Water

Het POP3-project Samenwerken voor Zoet Water – van pilots naar grootschalige toepassing dat zich richt op mogelijkheden voor zoetwateropslag in de ondergrond is afgerond. Het eindrapport is opgeleverd en alle resultaten zijn te vinden op de bibliotheekpagina van deze website.

Lees verder
Herkenningsteken Tasforce Governance

Taskforce Governance

De Taskforce Governance helpt de projecten van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland door bij knelpunten op financieringsgebied, wet- en regelgeving, beleid en samenwerkingen te zoeken naar oplossingen en advies te geven over deze vraagstukken.

Lees verder
Locatie Mattenhaven mossellijnen

Zeemos

Mossel(hangcultuur)kwekers en zeewierkwekers slaan handen ineen voor het project ZEEMOS. In dit project wordt de combinatie van mosselhangcultuurkweek en zeewierkweek onderzocht.

Lees verder
Oosterscheldekering

Zoetwater Academie

De Zoetwater Academie is een van de deelprojecten van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wil als kennis- en leernetwerk relevante kennis over zoet water verspreiden en vastleggen. Centraal staat leren van de opgebouwde kennis over zoet water en leren van elkaar. Hiervoor organiseert de Zoetwater Academie kennisbijeenkomsten, workshops, excursies en meer.

Lees verder