Partners

De partnerorganisaties van het Living Lab Schouwen/Duiveland
 

Initiatiefnemers/kernpartners
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
  Bestuur: wethouder Paula Schot / raadsleden
  Medewerkers: Kitty Henderson (projectleider Living Lab Schouwen-Duiveland), Peter van Sante (beleidsmedewerker Water, Milieu en Duurzaamheid), Olaf Griffioen (planoloog), Eric Caspers (strategisch adviseur concern), Peter Bijzet (strategisch adviseur onderwijs en arbeidsmarkt), Cockie de Wilde (beleidsmedewerker groen en landschap)
 • HAS green academy
  Bestuur: Reggy van der Wielen (voorzitter College van Bestuur)
  Medewerkers: Suzanne Wierckx (Projectontwikkeling en verbinder HAS green academy Zuidwestelijke Delta)
 • HZ University of Applied Sciences
  Bestuur: John Dane (voorzitter College van Bestuur)
  Medewerkers: Jouke Heringa (senior docent - onderzoeker aquacultuur), Jenny van der Welle (docent watermanagement, lokaal Het Zout), Denise van Eekeren (projectmedewerker), Evy van der Wees (communicatieadviseur)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam / ERBS / GovernEUR
  Medewerker: Jitske van Popering (onderzoeker)
 • Waterschap Scheldestromen
  Bestuur: Wim van Gorsel (lid dagelijks bestuur, portefeuille o.a.: zoet water, verzilting en verdroging)
  Medewerkers: Anneke Abrahamse (strategisch adviseur watersystemen), Martijn van Kalmthout (beleidsmedewerker waterbeheer), Mathijs van Rumste (beleidsmedewerker zoet water), Robin Dieleman (gebiedshydroloog), Janneke la Gasse (communicatieadviseur)
 • Provincie Zeeland
  Bestuur: Arno Vael (gedeputeerde, portefeuille o.a.: water, bodem, klimaat)
  Medewerkers: Vincent Klap (senior beleidsadviseur water), Marnix van Driel (senior adviseur landelijk gebied & natuurbeleid), Robbie Boot (communicatieadviseur)
 • Rijkswaterstaat Zee & Delta
  ...
 • Delta Platform, Centre of Expertise
  Medewerkers: Willem den Ouden (algemeen directeur), Jouke Heringa (senior docent-onderzoeker aquacultuur), Ivonne Heinen (communicatieadviseur)
 • Pontes Groep, locatie Pieter Zeeman
  Bestuur: Klaas Terlage (voorzitter College van Bestuur Pontes Groep), Peter van der Gaag (rector Pieter Zeeman)
  Medewerkers: Carin Gabriels (teamleider havo en vwo / Technasium / lokaal Het Zout)
 • Scalda Groen
  Bestuur: Hendrik-Jan van Arenthals (voorzitter College van Bestuur Scalda)
  Medewerkers: René Mondriaan (teamleider), Koos van Splunter (docent en docent - onderzoeker practoraat water van Scalda), Marco Lengton (practor van practoraat water), Alisha de Roover (communicatieadviseur)
 • Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
  Medewerkers: Eric Mahieu (programmamanager Deltawateren), Herman Haas en Gerard Westerweel (vrijwilligers).
 • Agrarisch Schouwen-Duiveland / afdeling van ZLTO
  Bestuur: voorzitter Kees van Westen, secretaris Nicole Vijzel-Bil
  Deelnemer: Leo Dalebout, Pieter de Ruijter en werkgroepen van ASD
 • ZLTO
  John Bal, Ko de Regt, Maartje Nijssen (bodem- en watercoaching), Karola Colombijn
 • AddVision Projectmanagement
  Michel Carol (projectmanager Voucherregeling), Michel Klijn (projectleider POP-3: Samenwerken voor Zoet Water), Joline Polderman (communicatie)
Betrokken praktijkpartners, kennispartners en bedrijven
 • AIKC Rusthoeve
  Charlotte van Sluijs-Poppe (secretaris-directeur)
 • Delphy
  Cor van Oers (manager Akkerbouw en Vollegrondsgroenten ZW), Pierre Cammaert en Nelis van der Bok (experts bodem en water)
 • Aequator Groen + Ruimte
  Matheijs Pleijter (senior adviseur bodem), Joani Kannekens (adviseur bodem en water), Thaem Mous (adviseur bodem en water)
 • KWR Water
  Klaasjan Raat (geohydroloog), Henk Krajenbrink (ecohydroloog)
 • Deltares
  Vince Kaandorp (grondwaterhydroloog), Astrid van Bragt (communicatieadviseur)
 • Acacia Water
  Arjen Roelandse (senior adviseur geohydrologie, projectmanager), Anne van der Heijden (hydroloog, communicatie)
 • Staatsbosbeheer
  Jan Janse (landschapsarchitect)
 • Drainage Scaldis
  Arno de Witte (draineur)
 • G.J.de Blois Watertechnologie
  Gert-Jan de Blois (watertechnoloog)
 • Ondernemers/belangenorganisaties schelpdiersector, wieren- en algenteelt
 • Buro Waterfront
  Peter van Veelen (adviseur Living Lab Schouwen-Duiveland)
 • 015 Communicatie
  Didy Huysse (communicatieadviseur Living Lab Schouwen-Duiveland)
     
Organisatiestructuur

Het Living Lab Schouwen-Duiveland is een netwerk met een lichte organisatiestructuur. Gemeente Schouwen-Duiveland trekt het project. In het kernteam zitten vertegenwoordigers van de partnerorganisaties. Leden van het kernteam zijn gelijkwaardig en zij koppelen zelf terug aan de bestuurder. Er zijn inhoudelijke teams, met een wisselende samenstelling, op niveau van onderzoeksplannen en projecten. De ambassadeursgroep zorgt o.a. voor de strategie, het bewaken van de doelen, innovatiekracht en inspiratie.

Betrokkenheid van het Rijk en relatie met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland regio Zuidwestelijke Delta

Op initiatief van de drie provincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland), met hulp van het Ministerie van LNV én met input van een groot aantal actieve stakeholders in het gebied, is de afgelopen jaren in hoog tempo een gebiedsplan opgesteld voor de Zuidwestelijke Delta. Een van de kansrijke projecten van het Living Lab Schouwen-Duiveland, Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland, maakt onderdeel uit van dit gebiedsplan.

Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) en het gebiedsplan voor de Zuidwestelijke Delta gaven het Living Lab een enorme steun in de rug. Door aan te haken bij het interbestuurlijk samenwerkingsproces kreeg het initiatief meer kracht en extra mogelijkheden om de samenwerking te verstevigen.

Binnen het Living Lab zoeken overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en omgeving (5 O´s) in projecten samen naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als zoetwaterbeschikbaarheid, nieuwe zoete, zoute en zilte teelten en buitendijkse voedselproductie.