Partners

De partnerorganisaties van het Living Lab Schouwen/Duiveland
 

Initiatiefnemers/kernpartners
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
  Bestuur: wethouder Paula Schot / raadsleden
  Medewerkers: Kitty Henderson (projectleider Living Lab Schouwen-Duiveland), Peter van Sante (beleidsmedewerker Water, Milieu en Duurzaamheid), Olaf Griffioen (planoloog),
  Eric Caspers (strategisch adviseur concern), Peter Bijzet (strategisch adviseur onderwijs en arbeidsmarkt), Cockie de Wilde (beleidsmedewerker groen en landschap), Marco de Bruine (projectleider openbare werken), René Korstanje (senior civieltechnisch projectmedewerker)
 • HAS Hogeschool
  Bestuur: Corne Verhees
  Medewerkers: Suzanne Wierckx (Projectontwikkeling en verbinder HAS Hogeschool Zuidwestelijke Delta)
 • HZ University of Applied Sciences
  Bestuur: John Dane (voorzitter College van Bestuur)
  Medewerkers: Jouke Heringa (senior docent - onderzoeker aquacultuur), Jenny van der Welle (docent watermanagement, lokaal Het Zout), Evy van der Wees/Jordy van Heese (communicatieadviseur)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam / ERBS / GovernEUR
  Medewerkers: Jitske van Popering (onderzoeker), Marijn Stouten (onderzoeker)
 • Waterschap Scheldestromen
  Bestuur: Luc Mangnus (lid dagelijks bestuur)
  Medewerkers:  Marieke van den Broeke-Lammers (strategisch adviseur), Robin Dieleman (gebiedshydroloog), Janneke la Gasse (communicatieadviseur)
 • Provincie Zeeland
  Bestuur: Anita Pijpelink (gedeputeerde)
  Medewerkers: Robbert Jan Swiers (beleidsmedewerker gemeentelijke plannen), Caroline Baljé (beleidsondersteuner regionale samenwerking), Marieke Kalverboer-Gabriëlse (communicatieadviseur)
 • Rijkswaterstaat Zee & Delta
  Tonia Nagtegaal (relatiemanager RWS Zee & Delta), agenda-lid
 • Delta Platform, Centre of Expertise
  Medewerkers: Willem den Ouden (algemeen directeur), Jouke Heringa (docent-onderzoeker aquacultuur), Ivonne Heinen (communicatieadviseur), Denise van Eekeren (projectmedewerker)
 • Pontes Groep, locatie Pieter Zeeman
  Bestuur: Klaas Terlage (voorzitter College van Bestuur Pontes Groep), Peter van der Gaag (rector Pieter Zeeman)
  Medewerkers: Carin Gabriels (teamleider havo en vwo / Technasium / lokaal Het Zout)
 • Scalda/Groen College
  Bestuur: Hendrik-Jan van Arenthals (voorzitter College van Bestuur Scalda)
  Medewerkers: Mischa Flore (teamleider), Koos van Splunter (docent), Alisha de Roover (communicatieadviseur)
 • Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
  Medewerkers: Eric Mahieu (programmamanager Deltawateren), Herman Haas en Gerard Westerweel (vrijwilligers).
 • Agrarisch Schouwen-Duiveland / afdeling van ZLTO
 • Bestuur: voorzitter Pieter de Ruijter, secretaris Nicole Vijzel-Bil
  Deelnemer: Leo Dalebout en werkgroepen van ASD
 • ZLTO
  Medewerkers: Johan Elshof, John Bal, Ko de Regt
 • AddVision Projectmanagement
  Medewerkers: Michel Carol (projectmanager Voucherregeling), Mathijs van Rumste (projectmanager POP3-regelingen)
Betrokken praktijkpartners, kennispartners en bedrijven
 • AIKC Rusthoeve
  Medewerkers: Charlotte van Sluijs-Poppe (secretaris-directeur)
 • Delphy
  Medewerkers: Cor van Oers (manager Akkerbouw en Vollegrondsgroenten ZW), Pierre Cammaert en Nelis van der Bok (experts bodem en water)
 • Aequator, Jouke Rozema, adviseur water en bodem, hydroloog
 • KWR Water, Deltares en Acacia Water, kennis- en adviesbureaus
 • Ondernemers/belangenorganisaties schelpdiersector, wieren- en algenteelt
 • Buro Waterfront
  Peter van Veelen (adviseur Living Lab Schouwen-Duiveland)
 • 015 Communicatie
  Didy Huysse (communicatieadviseur Living Lab Schouwen-Duiveland)
     
Organisatiestructuur

Het Living Lab Schouwen-Duiveland is een netwerk met een lichte organisatiestructuur. Gemeente Schouwen-Duiveland trekt het project. In het kernteam zitten vertegenwoordigers van de partnerorganisaties. Leden van het kernteam zijn gelijkwaardig en zij koppelen zelf terug aan de bestuurder. Er zijn inhoudelijke teams, met een wisselende samenstelling, op niveau van onderzoeksplannen en projecten. De ambassadeursgroep zorgt o.a. voor de strategie, het bewaken van de doelen, innovatiekracht en inspiratie.

Betrokkenheid van het Rijk en relatie met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland regio Zuidwestelijke Delta

Op initiatief van de drie provincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland), met hulp van het Ministerie van LNV én met input van een groot aantal actieve stakeholders in het gebied, is de afgelopen jaren in hoog tempo een gebiedsplan opgesteld voor de Zuidwestelijke Delta. Een van de kansrijke projecten van het Living Lab Schouwen-Duiveland, Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland, maakt onderdeel uit van dit gebiedsplan.

Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) en het gebiedsplan voor de Zuidwestelijke Delta gaven het Living Lab een enorme steun in de rug. Door aan te haken bij het interbestuurlijk samenwerkingsproces kreeg het initiatief meer kracht en extra mogelijkheden om de samenwerking te verstevigen.

Binnen het Living Lab zoeken overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en omgeving (5 O´s) in projecten samen naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als zoetwaterbeschikbaarheid, nieuwe zoete, zoute en zilte teelten en buitendijkse voedselproductie.