Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe

De 3 jaar durende 'Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe' is gericht op het aanvullen en duurzaam beheren van een ondergrondse zoetwaterbel in de zandige bodem van de oude kreekrug. Want wanneer er meer zoet water in een zoetwaterbel gaat dan eruit, kan er bij droogte zoet water uit worden gehaald.

Om de zoetwaterbel ten noorden van Noordgouwe sneller te laten groeien, leggen we in aangrenzende percelen drainage aan. Het drainwater dat uit die percelen komt, wordt geïnfiltreerd in het perceel dat boven de zoetwaterbel ligt. Op deze manier willen we de groei van de ondergrondse zoetwaterbel bevorderen. Ook wordt onderzocht hoe het water uit de zoetwaterbel kan worden verdeeld.

Kreekruginfiltratie Noordgouwe

Eerder haalbaarheidsonderzoek liet zien dat de lokale zoetwatervoorraad aangevuld kan worden door drainwater uit de directe omgeving op de kreekrug te infiltreren. In dit project doen we dit via twee winpercelen van 12 hectare en een infiltratieperceel van 6 hectare. Deze zijn direct met elkaar verbonden. Neerslag wordt in een peilgestuurd drainagesysteem verzameld op de winpercelen en geleid naar het infiltratieperceel op de kreekrug.

Drie onderzoeksvragen staan in het project centraal:

  • Hoeveel water kan worden gewonnen op de winpercelen? De aanname in het haalbaarheidsonderzoek is dat 60% van de neerslag winbaar is. Dit wordt getoetst door het verzamelvolume drainwater en de neerslag op de 12 ha te meten. Het volume dat per jaar wordt geïnfiltreerd, is ingeschat op 15.000 m³.
  • Leidt infiltratie van het opgevangen drainwater uit de winpercelen tot vernattingsproblemen op het infiltratieperceel? De natuurlijke neerslag wordt aangevuld met het te verzamelen volume aan water van de winpercelen. Om wateroverlast in periodes met extreme neerslag op het infiltratieperceel te voorkomen, houden we met peilmetingen het waterpeil in de gaten.
  • Vergroot infiltratie de zoetwaterbel van de kreekrug? De groei van de zoetwaterbel onderzoeken we door de dynamiek van het zoet-zoutgrensvlak in de tijd te volgen. Enkele peilbuizen krijgen CTD-sensoren waarmee geleidbaarheid, temperatuur en stijghoogte op verschillende dieptes zijn te meten.
perceel nabij Noordgouwe

Samenwerkingspartners en financiering
Dit project is een samenwerking met drie agrariërs uit Noordgouwe, G.J. de Blois Watertechnologie, drainagebedrijf Scaldis, provincie Zeeland, gemeente Schouwen-Duiveland en de Vlaamse en Nederlandse partners van het Interreg Vlaanderen-Nederland project Aquatuur. Ook Waterschap Scheldestromen is betrokken.

Aquatuur is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partners die onder andere werken aan natuurgebaseerde zoetwaterwateroplossingen voor de landbouw.

De coördinatie is in handen van VITO-Vlakwa. Het project is ook onderdeel van de samenwerking binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland. Nieuwe kennis wordt actief gedeeld en uitgewisseld. Berichten over deze praktijkproef worden gepubliceerd op deze website.

De financiering van deze praktijkproef wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van Interreg Vlaanderen Nederland (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Deltafonds van het Nationale Deltaprogramma), de Provincie Zeeland en de drie deelnemende agrariërs.

KRI Noordgouwe

Projectnieuws

Perceel van een van de deelnemende agrariers
9 augustus 2023

Praktijkproef zoet water infiltreren in kreekrug

Lees verder
Sonderingen kreekrug
19 december 2022

Subsidieaanvraag praktijkproef zoetwateropslag kreekrug Noordgouwe

Lees verder