Living Lab Schouwen-Duiveland

De netwerkorganisatie Living Lab Schouwen-Duiveland wil nieuwe, innovatieve oplossingen vinden voor complexe uitdagingen op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. In perspectiefrijke projecten werken veel partijen met elkaar samen door kennis te ontwikkelen en te delen.

Onderzoeksthema’s

Meer over Living Lab

muraltmuurtje, land en water

De netwerkorganisatie Living Lab Schouwen-Duiveland bestaat uit Gemeente Schouwen-Duiveland, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, Erasmus Universiteit Rotterdam/ERBS/GovernEUR, Delta Platform - Centre of Expertise Water & Climate, HZ University of Applied Sciences, HAS Hogeschool, Scalda/Groen College, Pontes Pieter Zeeman, Acacia Water, KWR Water, Deltares, Buro Waterfront en 015 Communicatie. Samen zoeken we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur.

In projecten brengen we samen met kennisinstellingen al experimenterend de opgedane kennis in de regio in praktijk. We werken samen met onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en inwoners. Zo zijn Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, Aquacultuur- en wierenteeltondernemers, NIOZ, WMR, Deltares, Acacia Water en KWR Water ook betrokken. We werken aan innovatieve oplossingen in de praktijk en testen deze, op weg naar een circulaire economie in Schouwen-Duiveland.

Het Living Lab brengt leerlingen en studenten in contact met Schouwen-Duiveland en de daar gevestigde ondernemers. Innovatieve oplossingen die gevonden worden op Schouwen-Duiveland kunnen ook perspectief bieden voor andere kustgebieden, overheden en onderwijsinstellingen.

Onze onderzoeksthema's

  • Zoete, zoute, zilte teelten en zoetwatervoorziening voor de landbouw op ’t land;
  • Buitendijkse voedselproductie (waaronder zeewier- en algenteelten) in het water;
  • Verbindend besturen, bestuurlijke vernieuwing en verbinding;
  • Onderwijsvernieuwing, verbinding onderling en praktijkgericht onderwijs.

Onze ambities

  • Zoeken naar het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid en innovaties voor een duurzame watervoorziening, antwoorden vinden op verdroging en verzilting van landbouwgronden door alternatieve zoete, zoute en zilte teelten op het land;
  • Ecologisch verantwoorde zeewier- en buitendijkse voedselproductie in de Oosterschelde en de Grevelingen ontwikkelen die ook meerwaarde voor de waterveiligheid en recreatie biedt;
  • Nieuwe werkwijzen voor verbindend besturen ontwikkelen en testen (o.a. impulsen voor een snellere en gedragen besluitvorming door overheden);
  • Schouwen-Duiveland als innovatief eiland voor een veerkrachtige en adaptieve delta ontwikkelen.

 

Meer over Living Lab

Nieuws over het Living Lab

HZ studenten meten zoutgehalte van watergangen bij Burgsluis
6 oktober 2022

Studenten meten zoutgehalte van watergangen bij Burghsluis

Lees verder
Bloemrijke akkerrranden bij Nieuwerkerk
11 augustus 2022

Bloemrijke akkerranden: mooi en functioneel?

Lees verder
Prommelsluis Schouwen-Duiveland
4 augustus 2022

Lessen van anderhalf jaar broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland

Lees verder
Eindbijeenkomst Samenwerken voor zoet water
14 juli 2022

Project afgerond en eindrapport beschikbaar

Lees verder
Investeringsvouchers
13 juli 2022

15 juli openstelling subsidieregeling investeringsvouchers zoetwateroplossingen

Lees verder