Samen innoveren

Schouwen-Duiveland wil zich profileren met best practices voor een veerkrachtige en adaptieve delta. Het Living Lab heeft een meerjarig karakter en biedt plaats aan partijen die samen willen innoveren. We halen kennis naar ons toe, ontwikkelen kennis in en met de praktijk en delen deze kennis via verschillende kanalen. Samen met het onderwijs slaan we bruggen en werken we aan doorlopende leerlijnen, onderwijsvernieuwing en verbinding.

Dijk en laag water

Samen innoveren

Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland werken we met veel partijen samen aan innovatie voor een leefbaar Schouwen-Duiveland en er gebeurt veel. Schouwen-Duiveland staat voor grote opgaven als de transitie naar een circulaire economie, meer ruimte voor natuur en voedselproductie in de grote wateren, klimaatadaptatie en het innoveren van de land- en tuinbouw.

Een van de uitdagingen in de regio is het vinden van antwoorden op de verdroging en verzilting van landbouwgronden. Samen met ondernemers ontwikkelen we plannen voor het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid en het vitaal houden van het platteland. Een tweede uitdaging is nieuwe manieren van voedselproductie te ontwikkelen in de Oosterschelde en de Grevelingen. Voedselproductie die niet alleen ecologisch verantwoord is maar ook een meerwaarde kan leveren voor andere doelen, zoals waterveiligheid en recreatie.

Deze uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen die alleen in samenwerking met ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, andere overheden en de samenleving kunnen worden ontwikkeld. Gemeente Schouwen-Duiveland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Deltaplatform en Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences, de HAS Hogeschool en de Erasmus Universiteit namen in 2018 het initiatief voor een Living Lab Schouwen-Duiveland.

Ambitie is samen met alle betrokken stakeholders antwoorden te vinden op de grote opgaven waarvoor het eiland gesteld staat, als bijdrage aan een vitale leefomgeving en innovatieve economie van Schouwen-Duiveland. Ook Provincie Zeeland, Food Delta Zeeland, Pontes Groep locatie Pieter Zeeman, Scalda, Agrarisch Schouwen-Duiveland/ZLTO en kennisexperts Deltares, Acacia Water en KWR Water nemen deel aan de samenwerking.

Zicht op de Oosterschelde

Bruggen slaan

Met lokaal Het Zout (Pieter Zeeman) wordt een brug geslagen tussen het voortgezet en hoger onderwijs. Hier kunnen partijen uit het Living Lab samenwerken aan duurzame innovatie en aan de vernieuwing van het onderwijs op Schouwen-Duiveland. Technasiumleerlingen kunnen hier met concrete opdrachten aan de slag. Maar ook hbo-studenten die binnen het Living Lab aan de slag zijn, kunnen het lokaal gebruiken voor hun onderzoek.

Hier wordt onderzoek gedaan naar kansen voor zilte teelten en andere thema’s die binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland relevant zijn. Elke vrijdag is in het lokaal een docent van de HZ aanwezig voor de begeleiding van de leerlingen. Stagiairs gebruiken de ruimte ook. De onderwijsinstellingen bieden hiermee een doorlopende leerlijn.

Leerlingen van 4 vwo namen deel aan de pilot academische vaardigheden die door de HZ in samenwerking met de docent Nederlands van Pieter Zeeman werd ontwikkeld. Zij deden onderzoek naar lokale neerslag en rapporteerden daarover. Hert sluit goed aan bij de klimaatopgave waarop we ons als Living Lab Schouwen-Duiveland richten.