Aanvraag voucher

Voorbereiding

Om uw aanvraag in te kunnen dienen heeft u een aantal gegevens nodig waaronder een uitgewerkt projectplan volgens een bepaald format. Hierdoor hebben wij voldoende gegevens voor handen om uw aanvraag in behandeling te nemen en tot beoordeling ervan over te kunnen gaan. 
Het format van het projectplan treft u onderaan op deze website. Daarnaast dient u als aanvrager te voldoen aan de MKB definitie, Ook  hiervoor is een  format opgenomen welke ingevuld en ondertekend dient te worden met de gewenste informatie. Daarnaast is er een begroting nodig. Hiervoor dient u onderstaand format in te vullen.

Als u deze documenten gereed heeft, kunt u vanaf 15 juli 2022 een subsidie aanvragen via de knop die u dan onderaan deze pagina aantreft.

Toelichting digitaal aanvraagformulier

Voor de aanvraag dient u de volgende onderdelen in te vullen.

Aanmelden

Aanmelden kan met uw DigiD.
Als u zelf de aanvraag doet, verschijnen er daardoor al diverse gegevens van u in de aanvraag.
Als een intermediair het invult moeten hier de gegevens van de intermediair genoteerd worden.
Bij het bankrekeningnummer dient u het rekeningnummer te vermelden waar uiteindelijk de toegekende subsidiebijdrage op overgemaakt wordt.
Bij de aanvraag moet u ook een bewijsstuk aanleveren dat de opgegeven rekening van u is door het mee sturen van een bankafschrift of een kopie van uw bankpas.

Aanvraag

Voor veel vragen staat een vraagteken, indien u hierop klikt krijgt u  de uitleg van de vraag. 
Onder aanvraag wordt het MKB-formulier gevraagd. Hier moet u het ingevulde bestand MKB-verklaring uploaden. Het format hiervan kunt u op hier (link naar format MKB) vinden.
Gemeente Schouwen-Duiveland heeft AddVision Projectontwikkeling en - management gevraagd u te helpen met het gereed maken van uw aanvraag. Zij denken graag met u mee over de aanvraag. 
U kunt hiervoor contact opnemen met Michel Carol via michel@add-vision.nl of 06-57889857. Wij adviseren u daarom ook om voor dat u de subsidie aanvraagt, contact te hebben met AddVision.

Subsidiemogelijkheden

Binnen de voucherregeling zoet water kan voor verschillende projecten subsidie worden aangevraagd. Deze projecten kunnen in vier verschillende onderdelen worden onderverdeeld: 

Onderdeel 1A: Kennis ophalen • Inkopen van advies of kennis bij kennisinstellingen, adviesbureaus of MKB bedrijven; • Ondersteuning in planvorming voor het oplossen van het zoetwatergebrek of het opstellen en uitwerken van een bedrijfs(water)plan; 

Onderdeel 1B: Onderzoek uitvoeren • Haalbaarheidsonderzoeken; • Innovatieve investeringen; • Uitvoeren van testen of onderzoeken van alternatieven; • Opzetten van een projectsamenwerking tussen twee of meer partijen. 

Onderdeel 1C: Aanschaf • Aanschaf van machines ter bevordering van een gewijzigde grondbewerking waardoor er meer water vastgehouden kan worden in de bodem. 

Onderdeel 2: Toepassing • Innovatieprojecten om technieken op grotere schaal toe te passen • Investeringen in zoetwaterbeschikbaarheid (zoetwateropvang, -opslag, - opwerking of vermindering van gebruik).

Geef aan voor welk onderdeel u subsidie wilt aanvragen. Iedereen mag maar één aanvraag tegelijk indienen. Pas als de ene aanvraag helemaal is afgehandeld (afgerond en verantwoord), kan er een andere aanvraag ingediend worden voor een ander onderdeel. Aanvragen die in samenwerking door minimaal vier agrariërs worden ingediend, zijn hiervan uitgezonderd.

Projectplan

Bij het indienen van de aanvraag dient u een projectplan mee te sturen. In het format projectplan  kunt u zien welke informatie er allemaal in het projectplan moet worden opgenomen. Dit projectplan moet u dus uitwerken om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Belangrijk is de begroting van het projectplan. Dit maakt onderdeel uit van het projectplan, maar dient ook nog apart als bijlage aangeleverd te worden. Hierin dienen zowel de kostenposten als de financiering uitgewerkt te zijn met daarin ook duidelijk aangegeven het bedrag waar subsidie voor wordt gevraagd. De maximale bijdrage van de voucherregeling is 50% met een maximum bedrag per onderdeel, waardoor de aanvrager minimaal een zelfde bedrag moet bijdragen. Andere externe middelen kunnen hier additioneel aan toegevoegd worden.

Voorwaarden

U komt alleen in aanmerking voor subsidie indien u niet eerder onrechtmatige steun heeft ontvangen. Mocht u onrechtmatige steun hebben ontvangen, dan is dat u eerder bekend gemaakt. Dan kunt u dus geen gebruik maken van deze regeling. 

Het is niet mogelijk om kosten die al gemaakt zijn voor de aanvraag mee te nemen in uw aanvraag voor subsidie. Slechts kosten die gemaakt worden op de datum nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend, komen in aanmerking. Tot de formele toekenning van de subsidie kan er voor eigen kost en risico gestart worden met het project. De regeling kent een maximale bijdrage en een maximale uitvoeringstermijn. Meer dan het maximum kunt u derhalve niet ontvangen. De kosten van het totale project mogen natuurlijk wel hoger zijn. 
Projecten in onderdeel 1 waar subsidie aan wordt verleend, moeten binnen een jaar zijn afgerond, en voor onderdeel 2 binnen 2 jaar. Kosten die na die periode worden gemaakt kunnen niet meegenomen bij de eindverantwoording voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Het project hoeft dan nog niet af te zijn, maar u zult wel het afgesproken prestatieafspraken moeten nakomen. 

U moet minimaal een zelfde eigen bijdrage van de kosten dragen als het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt. U kunt voor uw project geen andere subsidies aanvragen om te gebruiken om de 50% eigen bijdrage te bekostigen. 

U kunt minimaal € 5.000 aanvragen. Zijn de kosten van uw project lager dan € 10.000 dan kunt u via deze regeling geen subsidie aanvragen. Voor onderdeel 1C is het bedrag van € 5.000 aan subsidie eenmalig aan te vragen en het is ook direct het maximaal aan te vragen bedrag aan subsidie.

Contactpersoon

Mochten wij toch nog vragen hebben over uw aanvraag, dan willen we graag de gegevens hebben van degene die we daarover kunnen benaderen. Dan kunnen we na die informatie verkregen te hebben verder met de behandeling van uw aanvraag. Betreft het een aanvraag voor subsidie voor onderdeel 2 dan wordt deze pas in behandeling genomen worden als de aanvraag compleet is voor een beoordelingsmoment.