Zoetwater Academie helpt kennis verspreiden en vastleggen

17 maart 2021

Het idee achter de Zoetwater Academie is de voor de Broedplaats Zoet Water relevante kennis te verspreiden en ook vast te leggen. HZ University of Applied Sciences geeft in samenwerking met Delta Platform en de andere vier deelprojecten in de Broedplaats vorm en uitvoering aan dit kennis- en leernetwerk.

De eerste resultaten waren al zichtbaar in de twee online informatieavonden die in januari en februari werden georganiseerd. Expertkennis en praktijkervaringen over de opslag van zoet water werden uitgewisseld. De avonden die meer dan 80 deelnemers per avond trokken, zijn voorbeelden voor een van de pijlers waarop de Zoetwater Academie is gebouwd: het delen van kennis die binnen de deelprojecten van de broedplaats ontstaat.

Kennis delen
Er is al veel kennis ontwikkeld in Zeeland en de rest van Nederland over het vasthouden en opslaan van zoet water maar vaak is die kennis niet eenvoudig te vinden of is de kennis nog niet direct toepasbaar. Zo wordt in Zeeland in de projecten van de Proeftuin Zoet Water kennis ontwikkeld om de verziltingsbedreiging het hoofd te bieden en denk ook aan de projecten van Agrarisch innovatie- en kenniscentrum de Rusthoeve. De Zoetwater Academie zorgt ervoor dat de kennis die van toepassing is voor Schouwen-Duiveland beschikbaar komt en verder verspreid wordt.
Afhankelijk van de doelen en de wensen van de doelgroep gaat dat delen van kennis in allerlei vormen plaatsvinden: seminars, kennisavonden, informatiebladen, korte collegereeksen, bedrijfsbezoeken, excursies. Veel van de activiteiten worden toegesneden op de situatie. De belangrijkste resultaten uit de deelprojecten worden vervolgens op het online platform beschikbaar gesteld als quickscan rapporten, haalbaarheidsstudies, video’s en aanbevelingen. Het online platform functioneert ook als intern en extern communicatieplatform waar bijvoorbeeld relevante bijeenkomsten worden aangekondigd.

Kennis verbinden met de praktijk
Daarnaast is een belangrijke doelstelling van de Zoetwater Academie om bestaande relevante kennis op het gebied van zoetwateroplossingen met de praktijkvragen op Schouwen-Duiveland te verbinden. Dat zouden kleinschaligere oplossingen kunnen zijn zoals het regelen van peilen in watergangen met stuwen of het gebruik van ontziltingstechnieken, maar ook meer langere termijn oplossingen rond landgebruik. Op basis van dat soort vragen van bijvoorbeeld ondernemers organiseert de Academie speciale programma’s op maat om die externe kennis naar de praktijk op het eiland te vertalen en zo meer inzicht te geven in de mogelijkheden. De academie fungeert als een verbinder tussen kennis en ervaring van buiten (overig Zeeland, Noord-Holland, Friesland/Groningen) en toepassing op Schouwen-Duiveland zonder het wiel opnieuw uit te vinden. Zie hiervoor bijvoorbeeld ook de verzamelde kennis door de netwerkorganisatie Zoet Zout Knooppunt die zich richt op oplossingen voor het verziltingsvraagstuk.

Onderwijs actief betrekken
Een laatste onderdeel van de Academie is verbinding met het onderwijs. Leerlingen en studenten, maar ook leraren en docenten van zowel Pontes Pieter Zeeman, als Scalda en HBO’s worden actief betrokken bij de uitvoering van de verschillende onderdelen van de Broedplaats. Zo krijgt het onderwerp zoetwaterbeschikbaarheid een belangrijkere plaats in de onderwijsprogramma’s! Kortom, in tegenstelling tot wat de naam Academie misschien suggereert, zorgt de Zoetwater Academie de komende jaren er vooral voor dat relevante kennis over zoet water op de juiste plaats terechtkomt en een praktische toepassing krijgt.