Onderzoek en veldwerk voor fieldlab Burghsluis

10 mei 2023

Het poldergebied tussen Burgh-Haamstede en Burghsluis is bijzonder omdat het gevoed wordt door het zoete kwelwatersysteem van de Kop van Schouwen en door het zoute kwelwater van de Oosterschelde. Het polderwatersysteem is ingericht om het water efficiënt af te voeren richting gemaal Prommelsluis waardoor veel zoet kwelwater verloren gaat in het zoute hoofdwatersysteem. Zoet water kan daardoor niet worden benut voor beregening. 

Onderzoek voor fieldlab Burghsluis

Binnen het fieldlab wordt samen met de ondernemers en het waterschap onderzocht of het zoete kwelwater uit de duinrand zo lang mogelijk kan worden vastgehouden. Dit kan door het aanbrengen van scheidingsstuwen op de juiste plekken waardoor het peil beter aansluit op de maaiveldhoogte en drooglegging. Daarnaast zal moeten worden voorkomen dat zoute kwel tijdens droge perioden verder het gebied intrekt.  

Onderzoek
Aequator Groen en Ruimte doet onderzoek naar de haalbaarheid van het opstuwen van zoet water. De eerste resultaten uit het onderzoek zijn hoopgevend. Uit een analyse van verschillende bodemboringen blijkt dat de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op dit moment in het gebied erg laag ligt en dat de grondwaterstand met 35 tot 40 cm kan worden verhoogd voordat de kans op schade door wateroverlast toeneemt. Dat betekent dat het peil in het poldergebied ten zuiden van de N57 verhoogd kan worden.

Door metingen van het zoutgehalte van de sloten is bepaald welke sloten gevoed worden door zoute kwel en op welke plek het beste een nieuwe stuw kan worden geplaatst.  

Pilots
Om verder te onderzoeken of het vasthouden van zoet water en het scheiden van zoute en zoete sloten ook in de praktijk werkt, worden verschillende pilots uitgevoerd. Een pilot is bijvoorbeeld het tijdelijk opstuwen van een watergang om te onderzoeken of er ook voldoende zoet water tijdens het groeiseizoen kan worden vastgehouden. De pilots zullen uiteindelijk informatie geven waarmee het plan verder kan worden uitgewerkt.

Veldstudieweek
Van 8 tot 10 mei doet een groep studenten Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam twee dagen metingen in het gebied van het fieldlab Burghsluis. Zij meten het zoutgehalte van het oppervlaktewater. Doordat we met de hulp van de studenten heel precies de EC-waardes in kaart brengen, krijgen we een veel beter beeld van de situatie.  

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.