Voortgang project “POP3 Samenwerken voor Zoetwater - innovatieve drainage demonstreren, monitoren en evalueren”

30 november 2023

Dit innovatie drainageproject is goed op weg. Het project is gerealiseerd met Europese en provinciale subsidies. In het kader van deze subsidie hebben we een eerste jaarlijkse voortgangsrapportage ingediend bij de Rijksdienst (RVO). Dit was voor hen een goede reden om in november een bezoek te brengen aan agrariër Leonard den Hartog in Kerkwerve. Op zijn grond is een proefveld met innovatieve dubbele drainage aangelegd.
 

beeld van personen rondom zichtbaar deel van de drainage proef

Eerste resultaten positief

Het doel van deze drainage is om zoet water te krijgen uit de bovenste drain. Dit wordt vervolgens bovengronds opgeslagen zodat het in droge periode gebruikt kan worden om de gewassen water te geven. De onderste drain vangt brak kwelwater op en voert het af naar de al brakke sloot. De zoete grondwaterlens kan daardoor groeien. Het bezoek concludeerde dat de eerste resultaten veelbelovend zijn voor het op deze manier winnen van zoet water in de lager gelegen gebieden met kleigronden.

Hoe ziet het project er uit? 

Het project omvat drie proefvelden met verschillende drainagemethoden op poelgronden. Twee percelen in Kerkwerve hebben dubbele, peilgestuurde drainage en een perceel in Dreischor heeft anti-verziltingsdrainage aangelegd. Alle percelen hebben putten om het vrijgekomen drainwater te verzamelen. De eerste resultaten tonen aan dat het zoutgehalte in de zoete drain vrijwel nul is. Het kan daarom gebruikt worden om te beregenen. Tijdens dit driejarig project wordt ervaring opgedaan met de aanleg en het onderhoud van de installaties. Dit wordt vastgelegd zodat deze kennis ook gebuikt kan worden door anderen. Uit onderzoek moet blijken hoeveel water we kunnen opvangen en wat dit voor de groei van de gewassen betekent. Het vergelijken van opbrengsten uit het verleden en met de nieuwe situatie vindt later plaats. Kortom, het project heeft veelbelovende stappen gezet richting duurzaam beheer van zoetwaterbronnen. Volgend jaar zijn er bijeenkomsten met veldbezoek waar gedetailleerde informatie over de resultaten en de opgedane kennis worden gedeeld.


Het POP3-project “Samenwerken voor Zoetwater: innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren” is onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland/Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wordt voor de helft gefinancierd door een EU-bijdrage en wordt mede gefinancierd door provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.
https://agriculture.ec.europa.eu/index_nl
 

Drie logos
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".