Volle zaal voor innovatievouchers

10 november 2022

De informatieavond over de innovatievouchers trok een volle zaal in het dorpshuis in Kerkwerve. Stoelen moesten worden bijgezet. Pieter de Ruijter, voorzitter van ASD, opende de avond. Er komt veel op de sector af, stikstof, verduurzamen, minder tot geen uitstoot van fossiele brandstoffen, het klimaat verandert en wordt extremer met wateroverlast en ook watertekort. Deze avond staat in het teken van zoet water en de financiële ondersteuning voor agrarische ondernemers om daarin te investeren in maatregelen op het perceel, het bedrijf en in het gebied. Om zo meer zoet water beschikbaar te hebben op momenten dat het hardst nodig is.

De regeling biedt kansen
De gemeente vroeg AddVision de begeleiding en ondersteuning van de subsidieregeling voor zoetwatermaatregelen op zich te nemen. Michel Carol licht de regeling toe en gaat in op de vele mogelijkheden voor ondersteuning. Raadpleeg voor de mogelijkheden ook hier de factsheets per subsidieonderdeel.

Zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de ondernemer staat voorop, maar er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Een belangrijke is het innovatieve karakter van de maatregel. De gesprekken met agrariërs die de afgelopen maanden plaatsvonden, gaven veel inzicht in de wensen en ideeën die er leven. Maatwerk en aansluiting bij de praktijk leidt ertoe dat ook niet innovatieve onderdelen deels gesubsidieerd kunnen worden. Belangrijk detail is ook dat bij een positief subsidiebesluit meteen over wordt gegaan tot uitkering, waardoor voorfinancieren niet nodig is. De aanvrager wordt door het digitale subsidieproces heen geleid, het wijst zich vanzelf. Mocht er ondersteuning nodig zijn dan staan AddVision en de gemeente paraat.

Soms is een melding of vergunning nodig
Het beleid en de regels van het waterschap, gemeente en provincie worden toegelicht. Want voor bepaalde maatregelen zijn vergunningen van waterschap, gemeente of de regionale uitvoeringsdienst van de provincie nodig. Het is veelal maatwerk. Sparren en vooraf informatie inwinnen wordt aanbevolen. De hieronder genoemde contactpersonen bij het waterschap, gemeente en provincie denken graag met u mee in de vergunnings- en meldingstrajecten i.v.m. uw idee voor zoetwatermaatregelen.

Waterschap:
Hans Voogdt
Hans.Voogdt@Scheldestromen.nl
088-2461556

Gemeente Schouwen-Duiveland:
Lex den Toonder
lex.den.toonder@schouwen-duiveland.nl

Sparren met provincie Zeeland:
Vincent Klap
va.klap@zeeland.nl
 

De presentatie van Michel Carol is hier in te zien, pagina 18 - 20 gaan specifiek over de vergunningen.

Informatieavond over de voucherregeling op 3 nov 2022

Ondergrondse en bovengrondse opslag
Voor ondergrondse opslag van zoet water is onderzoek gedaan (eindrapport samenwerken voor zoet water, kansenkaart zoetwateropslag in de ondergrond). Demonstratieprojecten met innovatieve drainagetechnieken zijn eind oktober gestart om deze innovaties te testen. Bovengrondse opslag in waterbassins is ook een veelgevraagde oplossing. Recent was hiervoor een POP3-openstelling die inmiddels gesloten is.

Combineer je een waterbassin met een innovatieve zoetwatermaatregel dan kunnen de kosten voor het aanleggen van het waterbassin via de voucherregeling voor 25% worden vergoed. De noodzaak voor de aanleg van waterbassins groeit. Bovengronds hebben bassins wel een ruimtelijke impact op het landschap. Regel is dat de aanleg mogelijk is op het agrarische bouwblok. Provincie Zeeland heeft het voornemen de mogelijkheden te verruimen en aanleg buiten het bouwblok toe te staan, mits dit ook landschappelijk wordt ingepast. Deze verruiming is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet die nu gepland staat op 1 juli 2023. Voor hele grote bassins waar meer dan 1000 m3 aan grond wordt afgegraven is een ontgrondingsvergunning nodig. Het kan dus zijn dat een ondernemer een aanvraag moet indienen bij drie instanties.

Neem vooraf contact op met waterschap of gemeente
Na het plenaire gedeelte werd individueel verder gepraat over de subsidiemogelijkheden en de regels die gelden voor bepaalde zoetwatermaatregelen. Specifieke vragen werden beantwoord door medewerkers van het waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland. Belangrijke tip is om voorafgaand aan de aanvraag contact op te nemen met het waterschap of gemeente. Het hebben van vooroverleg met het waterschap of gemeente over het initiatief wordt absoluut aangeraden.  

Voor het bespreken van een projectidee:
AddVision Projectmanagement
Mathijs van Rumste
mathijs@add-vision.nl
06-53 87 70 77

Vragen over het proces:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Peter van Sante
Peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl

Deze regeling is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.