Update Taskforce Governance

17 maart 2021

Aan een grote opgave als klimaatverandering kan een gemeente, provincie of waterschap niet alleen werken. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de overheden nodig. Soms moet een overheidsorganisatie over de eigen grenzen, rol en verantwoordelijkheid heen kijken om tot de beste oplossing voor het probleem te komen. Maar hoe doen overheden dat?

Wat is daarvoor nodig, wie hebben de overheden daar nog meer bij nodig, denk aan ondernemers, inwoners, experts en maatschappelijke organisaties. Waar loop je als overheid in je bestaande beleid, regels en cultuur tegenaan? Met de Taskforce Governance in deze broedplaats zoeken we samen met GovernEUR antwoorden op deze vragen. Uit de projecten zijn al verschillende vragen naar voren gekomen, we lichten ze kort toe.

  • 'Samenwerken voor zoetwater' - een advies over de mogelijke knelpunten in wet- en regelgeving op basis van de quickscans bij agrariërs. Per knelpunt geven we aan welke wet- en regelgeving relevant is en hoe we in de broedplaats willen anticiperen op deze knelpunten (verschijnt eind maart).
  • 'Partijen en krachtenveld' - een korte reflectie op de vraag of de juiste partijen op dit moment in de juiste rol zijn betrokken. We benutten hiervoor de bestaande overzichten van betrokken partijen bij het vraagstuk van droogte en zoet water.
  •  'De optelsom van pilots' - een verkenning om in beeld te krijgen hoe alle projecten in de broedplaats ook bij gaan dragen aan een doorgaande innovatie. Samen met vier experts verkennen en ontwikkelen we concrete aanbevelingen. Deze zullen helpen om de broedplaats zo in te richten dat de projecten ook bij gaan dragen aan een ontwikkeling op langere termijn.

Aan de tweede editie van DeltaNieuws, de digitale nieuwsbrief van het Nationaal Deltaprogramma die in juni verschijnt, draagt de Taskforce Governance bij met een artikel over het werken als één overheid. Een ambitie van het Living Lab/Broedplaats Zoetwater Schouwen-Duiveland is het grensontkennend samenwerken als overheden met gebiedspartners. Hiermee zijn we binnen de broedplaats aan de slag. De taskforce doet onderzoek naar wat er nodig is om eventuele belemmeringen die daarvoor op zoetwatergebied bestaan, weg te nemen.