Project afgerond en eindrapport beschikbaar

14 juli 2022

Het POP3-project Samenwerken voor Zoet Water is afgerond. De eindresultaten werden op de goed bezochte eindbijeenkomst van 21 juni gepresenteerd en zijn eveneens in een speciaal voor de agrariërs georganiseerde bijeenkomst op 9 juni gedeeld en besproken. De belangrijkste conclusie is dat met drainage- en infiltratietechnieken veel meer mogelijk is om zoet water in de ondergrond op te slaan dan eerder werd gedacht. Dat is hoopgevend voor de landbouw op Schouwen-Duiveland.

Het project startte in 2020 als onderdeel van het Living Lab Schouwen-Duiveland met de bedoeling te onderzoeken of drainage en infiltratietechnieken die elders in het land zijn ontwikkeld ook toegepast kunnen worden voor Schouwen-Duiveland. Een bijzondere situatie is dat op Schouwen-Duiveland zowel diepgelegen poelgronden naast hoger gelegen kreekruggen voorkomen.

Vooral voor de laaggelegen poelgronden met een hoge kweldruk was de verwachting dat het niet mogelijk was de dunne regenwaterlens onder de percelen te vergroten. Een eerdere proef met antiverziltingsdrainage leverde niet de gewenste resultaten op. De onderzoekers ontwikkelden samen met de ondernemers en de draineur een nieuwe techniek, dubbele drainage. Hiermee kan zoute kwel worden weggedrukt en zoet water uit de drains worden geoogst en opgeslagen in een bassin.

Voor de kreekrug is een plan uitgewerkt om de zoetwaterbel te vergroten door zoet water van verschillende percelen te infiltreren op de meest gunstige plek. Een uitdaging is dat de ondernemers gezamenlijk het water moeten beheren en verdelen. Ook het waterschap heeft een rol: het watersysteem is nu nog ingericht op afvoeren van zoet water waardoor veel zoet water uit de ondergrond verdwijnt.

De stap naar toepassing zit ook in de uitvoering. De volgende stap is dat de plannen worden uitgevoerd in de vorm van demonstratieprojecten. Gemeente Schouwen-Duiveland heeft subsidie ontvangen voor de aanleg van enkele proefpercelen om van de werking in de praktijk te kunnen leren.

Met een kaart is per gebied aangegeven waar welke techniek het beste toegepast kan worden. Deze kaart en andere resultaten van het project, zoals het eindrapport, zijn te vinden op de bibliotheekpagina van de website van het Living Lab Schouwen-Duiveland. Om eenvoudig de juiste informatie te vinden is een digitale brochure gemaakt.

Meer weten over het project Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing? Kijk dan op de projectpagina.