Planvorming wateropgave Duiveland en Schouwen

28 september 2020

Ter voorbereiding op een nieuw peilbesluit voert het waterschap de Planvorming Wateropgave uit (PWO). Het huidige watersysteem wordt vergeleken met landelijke en provinciale normen voor peilbeheer en wateroverlast bij hevige neerslag. Op de website www.scheldestromen.nl/PWO kunt u tot 5 oktober de resultaten van dit onderzoek raadplegen. Wat het waterschap heeft onderzocht en wat de belangrijkste conclusies zijn, wordt in filmpjes toegelicht. Op een interactieve kaart kunt u verder inzoomen in het gebied. Uit het onderzoek kunnen peilaanpassingen en andere inrichtingsmaatregelen naar voren komen. Deze hebben de status van een voorstel. De bedoeling is over deze voorstellen in gesprek te komen met de streek, voordat de plannen definitief worden.

De PWO en de broedplaats zoet water, die onderdeel uitmaakt van het Living Lab Schouwen-Duiveland, kunnen elkaar aanvullen. Daar waar de broedplaats onder andere kijkt naar het vasthouden van water in de bodem, lokale maatregelen op perceelsniveau en een integrale gebiedsaanpak, kijkt de PWO naar regionale maatregelen in het watersysteem. Waterschap Scheldestromen combineert waar mogelijk de maatregelen die voortkomen uit de PWO met de kansen voor een gebiedsaanpak van de broedplaats zoet water. Zo kan een integrale verbetering van het watersysteem plaatsvinden.

Met uw inbreng kan het waterschap het functioneren van het watersysteem en passende maatregelen zo goed mogelijk in beeld brengen. Het waterschap is daarom benieuwd of haar beeld van het watersysteem overeenkomt met uw ervaringen en wensen. U kunt reageren via het reactieformulier op de website van het waterschap via een link, telefonisch via het nummer 088-2461000 of uw vragen/reacties mailen naar peilbesluiten@scheldestromen.nl.

Logo Waterschap Scheldestromen