Over het Zeeuws Deltaplan Zoet water

11 november 2020

We merken allemaal dat het weer extremer wordt. Langdurige droogte en hevige hoosbuien wisselen elkaar steeds af. Zoet water is daardoor niet altijd voorradig op het moment dat je het nodig hebt.

Natuurgebieden hebben steeds vaker last van droogte; boeren en fruittelers merken dit direct bij de teelt van hun gewassen. Daar willen we wat aan doen. Via een actieve aanpak wil de Provincie Zeeland vraag en aanbod van zoet water meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water moet daarbij helpen. Het Deltaplan wil een overzicht geven van mogelijke maatregelen, met de bijbehorende randvoorwaarden, effecten en kosten.Via een actieve aanpak wil de Provincie Zeeland vraag en aanbod van zoet water meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water moet daarbij helpen. Het Deltaplan wil een overzicht geven van mogelijke maatregelen, met de bijbehorende randvoorwaarden, effecten en kosten.

Beschikbaarheid van zoet water is geen nieuw thema. Het wemelt van de initiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van zoet water. Een aantal van die projecten vindt plaats binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland, zoals het monitoringsproject Natuurlijk Zoet en Broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland. De kennis en ervaring die in deze projecten wordt opgedaan, nemen we mee in het Deltaplan. Net als de kennis uit andere pilots en onderzoeken.

Kruisbestuiving
Een belangrijke uitdaging van het Deltaplan is alle kennis en informatie die er in Zeeland is bij elkaar te brengen. En ontbrekende leemten in kennis op te vullen. De Provincie werkt dan ook nauw samen met andere partijen. Dat zijn o.a. waterschap Scheldestromen, gemeenten, ZLTO, ZAJK, natuurbeheerders, ZMf en de Zeeuwse industrie. Om de relatie met het Living Lab Schouwen-Duiveland te borgen, neemt projectleider Kitty Henderson deel aan de werkgroep van het Deltaplan. Ze vertelt er regelmatig over de projecten die in Schouwen-Duiveland plaatsvinden. Daarnaast zijn medewerkers van de Provincie betrokken bij het living lab. Zo vindt over en weer kruisbestuiving plaats.

Gedeputeerde Anita Pijpelink is blij dat zoveel partijen hun steentje bijdragen: “Binnen het Deltaplan Zoet Water verkennen we nieuwe mogelijkheden om efficiënt om te gaan met zoet water. Alle partijen leveren bouwstenen en beschrijven de huidige stand van zaken. Ook voeren we extra onderzoeken uit, bijvoorbeeld naar de toepasbaarheid en landschappelijke inpassing van bassins. De belangrijkste issues en keuzes worden samengevat in een kadernotitie. Het is de bedoeling dat deze notitie eind 2021 gereed is.”

Groeimodel
Een belangrijk resultaat dat het Zeeuws Deltaplan zoet water moet opleveren, is een kaart met perspectiefrijke maatregelen. Een eerste versie van deze kaart is gemaakt op basis van desk-research. Deze verkenningenkaart is een groeimodel, dat gedurende de looptijd van het project verder wordt ingevuld. Want tot nu toe zijn de meeste initiatieven vooral op kleine schaal getest; bijvoorbeeld binnen de proeftuin zoet water.

“Veel onderzoeken op het gebied van zoet water bevinden zich nog in de beginfase”, aldus de gedeputeerde. “Er zijn heel veel ideeën die we nog verder uit moeten werken. Interessant is bijvoorbeeld een verkenning om zoet water op te slaan in de ondergrond. Of om restwater van bedrijven, vakantieparken of waterzuiveringsinstallaties opnieuw te gebruiken. Een aantal organisaties is daar al mee bezig. Maar ook ontzilting van brak water kan in onze provincie een interessante techniek zijn.”

Ideeën genoeg dus, maar ook nog veel werk aan de winkel. Welke technieken en mogelijkheden in de praktijk het beste toepasbaar zijn, kun je nu nog niet altijd zeggen. Wat op het ene perceel werkt, kan bij de naastgelegen boer weer anders uitwerken. De zoetwatersituatie optimaliseren is altijd een kwestie van maatwerk.

Meer weten?
Je vindt hier op de website van de Provincie Zeeland meer informatie over het Zeeuws Deltaplan Zoet water. Op deze pagina vind je ook een link naar de onderzoeken die gedaan zijn in het kader van de Proeftuin zoet water.