Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland: een doorkijkje naar de toekomst

28 april 2021

De Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland organiseerde in samenwerking met WUR op 13 april de online kennisbijeenkomst Klimaatverandering en de landbouw op Schouwen-Duiveland. In het Living Lab Schouwen-Duiveland wordt samengewerkt aan een gezonde toekomst voor de voedselvoorziening op en rond het eiland. Ook de zoetwaterproblematiek heeft daarbij de aandacht. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de landbouw en de leefomgeving op Schouwen-Duiveland stonden op de kennisbijeenkomst centraal.

In dit artikel wordt teruggeblikt op de bijeenkomst. Op de pagina Kennis en leren vindt u de pdf's en filmpjes.

Kitty Henderson, projectleider van Living Lab Schouwen Duiveland trapte de avond af met een toelichting op de doelen en de werkwijze van het Living Lab. Ze liet zien dat het Living Lab, waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken, zich op twee thema’s richt: de zoetwatersituatie op Schouwen-Duiveland en duurzame voedselproductie met zout water. In het project Broedplaats Zoet Water wordt op verschillende niveaus (perceel, bedrijf, gebied, governance) gezocht naar adequate oplossingen om het beschikbare zoet water optimaler te benutten. Daarnaast wordt de beschikbare en ontwikkelde kennis erover ontsloten.

In de bijdrage van Jeroen Veraart (WUR) werd ingegaan op wat klimaatverandering op de middellange termijn concreet kan betekenen voor temperaturen, neerslagpatronen, perioden van droogte, uren zon. Vervolgens behandelde Jeroen de consequenties van deze veranderingen voor gewasopbrengsten in land- en tuinbouw, ook op het eiland Schouwen-Duiveland. Als laatste werd benadrukt welke strategieën, ook in financiële zin, mogelijk zijn om deze effecten het hoofd te bieden.

Daan Verstand (WUR) liet vanuit eerdere projecten in de laatste presentatie van de avond op een inspirerende wijze een aanpak van klimaatstress test voor open teelten zien. Op basis van de uitkomst van de test kan worden nagegaan wat de meest belangrijke klimaatfactoren (droogte/ temperatuur) zijn die gewasschade veroorzaken. Daarmee kunnen ook mogelijk alternatieve gewassen of maatregelen worden afgewogen. Zijn presentatie werd afgesloten met voorbeelden uit Limburg, waar op basis van gesprekken met betrokkenen, factsheets zijn opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe op verschillende niveaus (perceel, bedrijf, gebied) water langer vastgehouden kan worden.

Meer weten over projecten rondom beschikbaarheid van zoet water op Schouwen-Duiveland? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.