Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100

12 mei 2021

De centrale vraag in het project 'Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100' is hoe we het landelijk gebied toekomstbestendig gaan inrichten met oog voor de diverse belangen. Het moet een reëel ontwikkelingsperspectief voor ondernemers, andere gebruikers en beheerders van het landelijk gebied en overheden opleveren, waarmee we vooral vandaag al aan de slag kunnen. Het project 'Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100' wordt uitgevoerd onder de vleugels van het Living Lab Schouwen-Duiveland/Broedplaats Zoet Water en sluit naadloos aan bij de doelstellingen. Het project heeft een looptijd van ruim 3 jaar.

Wat gaan we doen?
In het project werken agrariërs en andere gebruikers van het landelijk gebied, overheden en kennisinstellingen aan een plan/route om binnen een generatie (2050) te komen tot een klimaat- en waterrobuuste inrichting van het landelijk gebied van Schouwen-Duiveland. Hierbij is veel aandacht voor de toekomstige verdienmodellen. Het project gaat o.a. op zoek naar antwoorden op vragen die bij veel agrariërs leven. Vragen als: hoe ziet mijn bedrijf eruit in 2050? Zijn investeringen die ik nu doe wel rendabel als het klimaat blijvend veranderd. Welke andere opties zijn er die wellicht meer flexibiliteit bieden. En wanneer is het slim om de keuzen te maken? Morgen, over vijf jaar of is 2040 vroeg genoeg?

Uitdagingen
Iedereen weet inmiddels dat de landbouw op Schouwen-Duiveland mede door klimaatverandering voor een aantal grote uitdagingen staat. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een grilliger klimaat met langere droge periodes, meer extreme hitte en perioden met hevige regenval? Welke gevolgen heeft zeespiegelstijging en bodemdaling voor het landelijk gebied en de zoetwaterbeschikbaarheid en hoe blijven bedrijven in het perspectief van een veranderend klimaat economisch gezond? We weten inmiddels dat sommige problemen en oplossingen vragen om een bredere blik. Agrarische ondernemers, natuurbeheerders en overheden hebben daarom behoefte aan een ontwikkelingsperspectief voor de langere termijn. Een perspectief dat technische, financieel-economische en ruimtelijke oplossingen biedt die passen bij de dynamiek van deze tijd.

Gemeente Schouwen-Duiveland beseft dat de urgentie hoog is op het eiland en heeft daarom besloten aan te sluiten bij het project. Wethouder Paula Schot hoopt dat het uitvoeren van analyses en het schetsen van toekomstperspectieven een aanleiding vormen om in een tijd met grote opgaven en de nodige onzekerheden gezamenlijk vruchtbare discussies te voeren over de toekomst van Schouwen-Duiveland. Dit project helpt ons om korte, middellange en lange termijn oplossingen aan elkaar te verbinden.

Schouwen-Duiveland gaat in het project samenwerken met de kennisinstellingen Wageningen Research (WUR), Deltares en KWR Water Research Institute. Kennis en ervaringen worden gedeeld met overheden en organisaties die actief zijn in Noord-Holland en Friesland. Zij staan voor vergelijkbare uitdagingen en opgaven.

Wie maken het project mogelijk?
'Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100' wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen van de samenwerkende partijen en een TKI-subsidie van 50% van het ministerie van Economische Zaken. Provincie Zeeland ondersteunt het project met een bijdrage van € 100.000. Gemeente Schouwen-Duiveland stelt voor de uitvoering van het project € 30.000 als financiële bijdrage en € 36.000 in-kind ter beschikking.

Het project maakt onderdeel uit van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) 2020-2023 van het ministerie van Economische Zaken. De TKI-regeling is sinds 2012 van kracht en valt binnen het topsectorenbeleid van het ministerie. Met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) stimuleert de Nederlandse overheid vraag gestuurde ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie. Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties en eindgebruikers staat hierbij centraal.

Meer weten?
Neem contact op met: Olaf Griffioen, planoloog gemeente Schouwen-Duiveland, olaf.griffioen@schouwen-duiveland.nl of Klaasjan Raet, projecteider KWR Water, Klaasjan.Raat@kwrwater.nl