Demonstratieprojecten drainagetechnieken poelgronden

11 oktober 2021

Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland wordt in gezamenlijke projecten gewerkt aan voldoende zoetwaterbeschikbaarheid. Dat is van groot belang voor de agrarische sector. Experts op het gebied van water, bodem, drainage en landbouw onderzoeken in Samenwerken voor zoet water of innovatieve technieken zoals antiverziltingsdrainage, gecombineerde drainage en opslag in een zoetwaterbel in een kreekrug haalbaar zijn voor Schouwen-Duiveland.

Daadwerkelijk investeren in deze technieken is voor ondernemers een gedurfde stap. Praktijkresultaten zijn er nauwelijks en of de investering rendeert is niet bekend. Een goede vervolgstap is het uitrollen van demonstratieprojecten.

De experts van Acacia Water, Deltares, Agrarisch Kennis- en Innovatiecentrum Proefboerderij de Rusthoeve en Delphy hebben gedacht om in het klein de drainagetechnieken in de poelgronden aan te leggen, te testen en monitoren. Op deze manier kan worden onderzocht of de techniek voldoende zoet water levert en of het extra zoete water de investering loont. Door deze technieken in de praktijk uit te proberen geeft het agrariërs inzicht. Dat kan voor hen de doorslag zijn om hierin te investeren.

Gemeente Schouwen-Duiveland ondersteunt het belang van deze onderzoeken en het uitvoeren van deze demonstratieprojecten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentie uitgesproken om €121.905,00 cofinanciering bij te dragen aan demonstratieprojecten voor zoetwateropslag in de poelgronden. Hiermee zet zij een volgende stap in het onderzoek naar zoetwaterbeschikbaarheid op Schouwen-Duiveland.

Uiterlijk in maart 2022 wordt bekend of naast cofinanciering van overheden ook een Europese subsidie (POP 3-subsidie) wordt toegekend. Pas dan kan het project worden uitgevoerd.