Maatregel: waterconserveringsplan

Dit gezamenlijke plan van acht agrariërs bestaat uit een serie van waterconserveringsstuwen in de secundaire watergangen op de hogere delen. Hiermee kan regenwater en water uit de drains langer worden vastgehouden. Hierdoor verbetert de zoetwatervoorraad in het voorjaar en de zomer, maar neemt het risico op wateroverlast niet verder toe omdat het polderpeil gelijk blijft.

Adviesbureau Acacia Water verrichtte in de polder Kijkuit en enkele omliggende sloten een meting naar de zoet-zout grens in het ondiepe grondwater, tot ongeveer 6 meter. Deze metingen lieten zien dat het opstuwen van de watergangen, met ongeveer 20 cm. een positief effect heeft op de zoute kweldruk en de zoete grondwatervoorraad. Het is nog onduidelijk waar de zoute kwel precies vandaan komt en hiernaar zal nog nader onderzoek worden gedaan.

Subsidieaanvraag
Het waterconserveringsplan werd met het gebied en het waterschap besproken en is tijdens een gebiedsbijeenkomst vastgesteld. Voor het stuwtjesplan is subsidie aangevraagd en toegekend. Het plan wordt dit jaar uitgevoerd en jaarlijks gemonitord. Over de ervaringen met het aanvraagtraject zegt een van de agrariërs: “Het was enorm prettig dat een adviseur geholpen heeft met het opstellen van het plan, hierdoor werd ons werk uit handen genomen.” En over het aanvraagtraject zegt hij: “Het gehele traject van de subsidieaanvraag duurde slechts een aantal weken en alles verliep heel vlot. Dus onze ervaringen zijn positief.”