Maatregel: onderzoek bedrijfsbodem- en waterplan

Doel van het project is deze percelen van water te voorzien. De percelen liggen op de rand van een oude stroomgordel. In natte jaren zijn de gronden optimaal vanwege de goede hydrologische doorlatendheid. Maar door deze ligging op hogere, lichtere gronden had het bedrijf de laatste jaren erge last van droogte. Verschillende kiemgewassen kwamen niet of veel later op, met negatief effect op de opbrengst.

Onderdelen haalbaarheidsonderzoek
De haalbaarheidsstudie die bestaat uit een bureaustudie, veldmetingen en het plaatsen van proefstuwen wordt uitgevoerd omdat niet duidelijk is hoe de hydrologische situatie exact in elkaar zit en we de effecten van plaatsen van stuwen op de landbouwgrond in beeld willen krijgen. Door verzamelen en analyseren van bestaande informatie wordt gekomen tot een detaillering van het hydrologische systeem. Met veldmetingen wordt de diepte van het huidige zoet-zoutgrensvalk op perceelniveau in kaart gebracht. Hierdoor zal een detaillering naar de specifieke situatie in de betreffende percelen worden verkregen.

Hoe zouden stuwen kunnen helpen?
Actief inpompen van zoetwater wordt op basis van eerdere ervaringen niet kansrijk geacht. Vooral wordt gekeken naar bevorderen van infiltratie via natuurlijke processen zoals het opzetten van de waterpeilen met stuwen die met de bestaande drainage het systeem in het perceel kunnen aanvullen. Het bepalen van de effectiviteit van dergelijke stuwen en de juiste drainagetechnieken zijn onderdeel van het onderzoek. Bestaande en nieuw te verkrijgen kennis wordt uiteraard in het onderzoek betrokken.