Gebruik van de ondergrond voor Zoet Water

In deze online bijeenkomst georganiseerd vanuit het POP3-project 'Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing' stond het gebruik van de ondergrond voor zoet water centraal. 

Het project loopt sinds voorjaar 2020 en inmiddels zijn de eerste resultaten van dit project bekend en gepresenteerd:

  • Er is een overzicht gemaakt van verschillende technieken waarbij gebruikt gemaakt wordt van de ondergrond voor de zoetwatervoorziening. Tevens is gekeken welke van deze oplossingen waar op Schouwen-Duiveland kansrijk zijn. Er is een beslisboom voor agrariërs opgesteld, aan de hand hiervan kunnen zij een idee krijgen welke techniek voor hun bedrijf een mogelijke oplossing zou zijn.
  • Bij een groot aantal agrariërs op Schouwen-Duiveland is een quickscan uitgevoerd waarbij gekeken is naar de mogelijkheden op het bedrijf.
  • Momenteel wordt gewerkt aan haalbaarheidsstudies voor drainageoplossingen in de poelgronden en het beheren van de zoetwaterbel op de kreekrug.

Tijdens de bijeenkomst waren er presentaties over: 

  1. Haalbaarheidsstudies op de poelgronden door Arjen Roelandse, Acacia Water
  2. Haalbaarheidsstudies in de kreekruggen door Henk Krajenbrink, KWR
  3. Toelichting op het kennisrapport en de kansenkaarten door Vince Kaandorp, Deltares. Deze documenten zijn tevens terug te vinden in de bibliotheek

De opname van de presentaties, de PDF's van de presentaties en de antwoorden op de vragen in de chat zijn hieronder te bekijken.