Samen innoveren

Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland werken we met veel partijen samen aan innovatie voor een leefbaar Schouwen-Duiveland en er gebeurt veel.

Schouwen Duiveland staat voor grote opgaven als de transitie naar een circulaire economie, meer ruimte voor natuur en voedselproductie in de grote wateren, klimaatadaptatie en het innoveren van de land- en tuinbouw.

Een van de uitdagingen in de regio is het vinden van antwoorden op de verdroging en verzilting van landbouwgronden. Samen met ondernemers ontwikkelen we plannen voor het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid en het vitaal houden van het platteland. Een tweede uitdaging is nieuwe manieren van voedselproductie te ontwikkelen in de Oosterschelde en de Grevelingen. Voedselproductie die niet alleen ecologisch verantwoord is maar ook een meerwaarde kan leveren voor andere doelen, zoals waterveiligheid en recreatie.

Deze uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen die alleen in samenwerking met ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, andere overheden en de samenleving kunnen worden ontwikkeld. Gemeente Schouwen-Duiveland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Deltaplatform en Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences, de HAS Hogeschool en de Erasmus Universiteit namen in 2018 het initiatief voor een Living Lab Schouwen-Duiveland. Ambitie is samen met alle betrokken stakeholders antwoorden te vinden op de grote opgaven waar het eiland voor gesteld staat, als bijdrage aan een vitale leefomgeving en innovatieve economie van Schouwen-Duiveland. Ook Provincie Zeeland,Food Delta Zeeland, Pontes Groep locatie Pieter Zeeman, Scalda, ZLTO/Agrarisch Schouwen-Duiveland en kennisexperts Deltares, Acacia Water en KWR Water nemen deel aan de samenwerking.

Het Living Lab heeft een meerjarig karakter en biedt plaats aan partijen die samen willen innoveren. Schouwen-Duiveland wil zich als best practice voor een veerkrachtige en adaptieve delta profileren. We halen kennis naar ons toe, ontwikkelen kennis en delen deze kennis via verschillende kanalen.

Doelen van het Living Lab
Samen met alle stakehoders richten we ons op het ontwikkelen, testen en marktgeschikt maken van concrete oplossingen voor de grote opgaven voor Schouwen-Duiveland.
De doelen van het Living Lab:

  • We richten ons op twee urgente vraagstukken die kansrijk zijn om in een living lab aanpak te worden opgepakt
    -  het ontwikkelen van oplossingen voor duurzame zoetwatervoorziening en vernieuwing op het gebied van zoete, zilte, zoute teelten;
    -  het realiseren van een ecologisch verantwoorde voedselproductie in de Oosterschelde en Grevelingen.  
  • We ontwikkelen nieuwe werkwijzen van ‘verbindend besturen’ waarbij we samen met bewoners, bedrijven, bestuurders en ambtenaren werken aan het oplossen van gedeelde maatschappelijke vraagstukken. Denk aan het beter faciliteren van initiatieven door de overheid en aan wat er nodig is om ondernemers experimenteerruimte aan te bieden.
  • We willen nadrukkelijk ook helpen het innovatieve karakter van de economie van Schouwen-Duiveland te vergroten en te zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Schouwen-Duiveland wil zich positioneren als innovatief eiland voor een vitale en adaptieve delta. Om dit te bereiken wordt ingezet op sterkere verbindingen tussen het onderwijs, de arbeidsmarkt en de maatschappelijke opgaven. Dit doen we door het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn (Voortgezet onderwijs-Middelbaar Beroepsonderwijs-Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk onderwijs) en door het onderwijs te verbinden aan de specifieke opgaven van Schouwen-Duiveland.

Andere Living Labs en leernotitie
We zijn zeer geïnteresseerd naar de ervaringen van andere Living Labs in Zeeland, Zuidwestelijke Delta en daarbuiten en wisselen graag onze ervaringen uit om van elkaar te leren. In januari 2021 starten we met een evaluatie over onze samenwerkingsvorm van het Living Lab en de resultaten die we bereikt hebben. Medio 2021 presenteren we aan de hand van een leernotitie de uitkomst van de evaluatie aan de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland en besturen van de samenwerkende partijen.