Pilots afgekoppeld hemelwater voor de landbouw

Regenwater wordt in het stedelijk gebied niet meer via het gemengd riool afgevoerd, maar gescheiden afgekoppeld naar het oppervlaktewater (afkoppelen). Het riool wordt ontlast bij extreme regenbuien en het kostbare zoet water wordt niet afgevoerd via de gemalen.

Een bijkomend voordeel is dat er op verschillende plekken schoon en zoet water beschikbaar komt. De ambitie is om dit schone water beschikbaar te stellen voor de landbouw. Om de verschillende kansen voor het toepassen van afgekoppeld hemelwater voor de landbouw te onderzoeken zijn twee pilots gestart in Renesse en Oosterland:

Voor de pilot Oosterland is onderzocht of er voldoende zoet water beschikbaar is tijdens de droge zomerperioden en wat de beste manier is om het hemelwater te transporteren naar een fruitteler ten zuiden van de kern. De pilot heeft laten zien dat met name het transport van zoetwater naar de ondernemer technisch complex is vanwege de aanwezigheid van zoute sloten en tot hoge kosten leidt. Vanwege de samenstelling van de ondergrond is het niet haalbaar om een ondergrondse zoetwaterbel aan te vullen.  

Voor de pilot Renesse is onderzocht of afgekoppeld hemelwater uit de kern van Renesse nuttig toegepast kan worden. Omdat er onvoldoende gegevens zijn over de kansen voor het ondergronds bergen van het overtollig zoet water in de ondergrond is door Acacia Water een verkennend onderzoek gedaan naar de geohydrologische situatie en een voorstel opgesteld voor een grondwatermeetnet.