De partnerorganisaties van het Living Lab Schouwen/Duiveland:

Initiatiefnemers/kernpartners

 • Gemeente Schouwen-Duiveland
  Bestuur: wethouder Paula Schot / raadsleden
  Medewerkers: Kitty Henderson (projectleider Living Lab Schouwen-Duiveland), Peter van Sante (beleidsmedewerker Water, Milieu en Duurzaamheid), Olaf Griffioen (planoloog),
  Eric Caspers (strategisch adviseur concern), Peter Bijzet (strategisch adviseur onderwijs en arbeidsmarkt), Marco de Bruine (projectleider openbare werken), René Korstanje (senior civieltechnisch projectmedewerker)
 • HAS Hogeschool
  Bestuur: Godfried Hijl (Directeur Ontwikkeling)
  Medewerkers: Marie Jeanne Groffen (Hogeschooldocent Bodem en lid HAS Team ZWD),
  Marjet Overmars (Projectcoördinator Zuidwestelijke Delta / HAS Internationale projecten met binnen het team Zuidwestelijke Delta onder andere een focus op Communicatie)
 • HZ University of Applied Sciences
  Bestuur: John Dane (voorzitter College van Bestuur)
  Medewerkers: Jouke Heringa (senior docent- onderzoeker watermanagement), Jenny van der Welle (docent watermanagement, lokaal Het Zout), Evy van der Wees/Jordy van Heese (communicatieadviseur)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam / ERBS / GovernEUR
  Medewerkers: Jitske van Popering (onderzoeker), Linda van Hoorn (communicatieadviseur)
 • Waterschap Scheldestromen
  Bestuur: Luc Mangnus (voorzitter College van Bestuur)
  Medewerkers: Marjan Sommeijer (programmacoördinator zoet water), Janneke la Gasse (communicatieadviseur)
 • Provincie Zeeland
  Bestuur: Anita Pijpelink (gedeputeerde)
  Medewerkers: Robbert Jan Swiers (beleidsmedewerker gemeentelijke plannen), Monique Asselot (beleidsondersteuner regionale samenwerking), Marieke Kalverboer-Gabriëlse (communicatieadviseur)
 • Delta Platform, Centre of Expertise Water & Climate
  Bestuurders van twee Hogescholen (HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Van Hall Larenstein)
  Medewerkers: Louise van der Heijden (programma directeur), Peter van Veelen (adviseur), Jouke Heringa (lector watermanagement), Ivonne Heinen (communicatieadviseur)
 • Pontes Groep, locatie Pieter Zeeman
  Bestuur: Klaas Terlage (voorzitter College van Bestuur Pontes Groep), Peter van der Gaag (rector Pieter Zeeman)
  Medewerkers: Carin Gabriels (teamleider havo en vwo / Technasium / lokaal Het Zout)
 • Scalda/Groen College
  Bestuur: Hendrik-Jan van Arenthals (voorzitter College van Bestuur Scalda)
  Medewerkers: Mischa Flore (teamleider), Koos van Splunter (projectleider, docent), Wies Hulsen-Bekkering (communicatieadviseur)


Betrokken praktijkpartners, kennispartners en bedrijven

 • Agrarisch Schouwen-Duiveland / afdeling van ZLTO
  Bestuur: voorzitter Pieter de Ruijter, secretaris Nicole Vijzel-Bil
  Deelnemer: Leo Dalebout en werkgroepen van ASD
 • ZLTO
  Medewerkers: Johan Elshof, John Bal
 • KWR Water, Deltares en Acacia Water, kennis- en adviesbureaus
 • Ondernemers/belangenorganisaties schelpdiersector, wieren- en algenteelt
 • Buro Waterfront
  Peter van Veelen (adviseur Living Lab Schouwen-Duiveland)
 • 015 Communicatie
  Didy Huysse (communicatieadviseur Living Lab Schouwen-Duiveland)

 

Organisatiestructuur

Het Living Lab Schouwen-Duiveland is een netwerk met een lichte organisatiestructuur. Gemeente Schouwen-Duiveland trekt het project. In het kernteam zitten vertegenwoordigers van de partnerorganisaties. Leden van het kernteam zijn gelijkwaardig en zij koppelen zelf terug aan de bestuurder. Er zijn inhoudelijke teams, met een wisselende samenstelling, op niveau van onderzoeksplannen en projecten. De ambassadeursgroep zorgt o.a. voor de strategie, het bewaken van de doelen, innovatiekracht en inspiratie.


Betrokkenheid van het Rijk en relatie met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland regio Zuidwestelijke Delta

Op initiatief van de drie provincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland), met hulp van het Ministerie van LNV én met input van een groot aantal actieve stakeholders in het gebied, is de afgelopen jaren in hoog tempo een gebiedsplan opgesteld voor de Zuidwestelijke Delta. Een van de kansrijke projecten van het Living Lab Schouwen-Duiveland, Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland, maakt onderdeel uit van dit gebiedsplan.

Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) en het gebiedsplan voor de Zuidwestelijke Delta gaven het Living Lab een enorme steun in de rug. Door aan te haken bij het interbestuurlijk samenwerkingsproces kreeg het initiatief meer kracht en extra mogelijkheden om de samenwerking te verstevigen.

Binnen het Living Lab zoeken overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek en omgeving (5 O´s) in projecten samen naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als zoetwaterbeschikbaarheid, nieuwe zoete, zoute en zilte teelten en buitendijkse voedselproductie.