9 juni 2020

Project Samenwerken voor Zoet Water van start!

Met een online bijeenkomst is het project 'Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing' op donderdag 4 juni van start gegaan. In dit door de EU gefinancierde project werkt de gemeente Schouwen-Duiveland samen met Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, verschillende agrarische ondernemers en de kennisinstellingen Deltares, KWR Water en Acacia Water aan grootschalige toepassing van zoetwateropslag in de ondergrond van Schouwen-Duiveland. Het doel van het project is om de zoetwatervoorraad in de ondergrond te vergroten en beschikbaar te stellen zodat de landbouwsector nu en in de toekomst minder kwetsbaar wordt voor droogte en verzilting.
Lees verder

19 mei 2020

Weten hoe het zit

Sinds 2016 staat Martijn van de Bijl aan het roer van De Zonnehoeve in Zonnemaire, een akkerbouwbedrijf en ruim opgezette landschapscamping. Hij is de 9e generatie op deze in 1700 gebouwde cultuurhistorische hoeve gelegen aan de Rietdijk. Monitoringsproject Natuurlijk Zoet kwam op het juiste moment op zijn pad. Vorig jaar schreef Martijn zich in op de door Agrarisch Schouwen-Duiveland, gemeente Schouwen-Duiveland en Acacia Water georganiseerde informatiebijeenkomst. Aanleiding was een perceel van 5 hectare met verdroogde en met nog groene delen gewas. Martijn vroeg zich af: “Wat is hier aan de hand en hoe kan ik daar wat aan doen?” Sinds april vorig jaar meet hij het zoutgehalte in de sloten, eerst op 10 en nu op 15 meetlocaties, ook in het gebied om hem heen. Hij wil weten hoe het zit.
Lees verder

7 mei 2020

Subsidie Samenwerken voor Zoet Water

Goed nieuws voor de uitvoering van 'Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing'. Voor de komende 3 jaar zijn op 22 april gelden toegekend in het kader van ‘POP3 Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2019’. En dat komt op het goede moment. Juist nu Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland vorm en inhoud krijgt als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta, kunnen de projectpartners aan ’t werk om samen met de agrarische ondernemers zoveel mogelijk zoet water in de ondergrond vast te houden en op te slaan. ZLTO, Agrarisch Schouwen-Duiveland, Deltares, KWR Water, Acacia Water en gemeente Schouwen-Duiveland werkten al enthousiast met elkaar samen voor de projectaanpak. Nu kunnen ze met de praktijk van pilots en opschaling binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland aan de slag!
Lees verder

22 april 2020

Vitaal Platteland

Een van de kansrijke projecten voor de Zuidwestelijke Delta is het programma ‘Broedplaats Zoet Water’ (IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta). Deze broedplaats is onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland. Onderzocht wordt hoe zonder een aanvullende aanvoer van zoet water en onder een toenemende verzilting in dit gebied ook in de toekomst duurzame landbouw en natuurbeheer kan worden bedreven.
Lees verder

15 april 2020

Meedoen met projecten voor zoet water?

De informatiebijeenkomst Zoet Water van 4 maart in Kerkwerve voor de leden van Agrarisch Schouwen-Duiveland was een succes. Deltares, KWR Water, Acacia Water en het waterschap lichtten mogelijke oplossingen en technische maatregelen voor het vasthouden van zoet water toe. De nieuwste ontwikkelingen, projecten en kansen die deze Broedplaats agrariërs op Schouwen-Duiveland biedt, maakten twintig agrariërs enthousiast mee te doen. Onderling wordt voor zoet water al wel samengewerkt, dat past goed in de gebiedsaanpak die de gemeente voorstelt. Heeft u als agrarisch ondernemer of terreinbeheerder ook belangstelling met projecten mee te doen? Dat kan. In juni en juli worden intakegesprekken gepland waarvoor u zich via de contactpagina op deze website kunt opgeven.
Lees verder

10 april 2020

Met initiatief komen we verder

“Living Lab Schouwen-Duiveland is gestart omdat we een relatief grote agrarische sector hebben die het in deze tijd enorm zwaar heeft en voor de zoetwatervoorziening de overheid nodig heeft”, zegt de bij het project betrokken bestuurder van gemeente Schouwen-Duiveland, wethouder Cees van den Bos.“Daarbij kiezen we voor een innovatieve benadering en koppelen we vraagstukken. We willen het eiland ook toekomstbestendig maken en zorgen dat alles in beeld is. Ook voor onderwijsinstellingen zorgen we voor concrete opdrachten waarmee studenten aan de slag kunnen én we halen studenten naar het eiland toe.”
Lees verder