2 maart 2021

Op weg naar jaarrond groen

Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland wordt samengewerkt met ASD, ZLTO en de HAS en studenten kunnen bij ons stage lopen. Van hieruit deed HAS-student toegepaste biologie, Adrian Stoutjesdijk veldonderzoek voor de GLB-pilot Akkerbelt dat gebiedsgerichte invullingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) onderzoekt. Zijn veldonderzoek richt zich op de vraag: wat kan ‘winter-over’ groenbemesterteelt betekenen voor de akkervogels, de hoeveelheid biomassa en de bodemkwaliteit? We spreken met Adrian en Wico Dieleman die vanuit ZLTO/Poldernatuur Zeeland betrokken is bij het Akkerbeltproject.
Lees verder

9 februari 2021

Veel belangstelling voor de online kennisbijeenkomsten

We kijken terug op twee geslaagde avonden die werden georganiseerd vanuit het POP3 project “Samenwerken voor zoet water opslag in de ondergrond – van pilots naar grootschalige toepassing” en nemen u mee in deze terugblik. De twee kennisbijeenkomsten voor opslag van zoet water in de ondergrond werden goed bezocht en als heel nuttig en interessant gewaardeerd. Alle aanwezigen willen vaker deelnemen, dat smaakt naar meer. Op de pagina ‘Kennis en leren’ van onze website publiceren we alle informatie van ons kennis- en leernetwerk. Hier staan de presentaties van de sprekers (pdf’s) en kunt u de opnames van de gehouden presentaties bekijken. De antwoorden op de gestelde vragen staan hier ook.
Lees verder

12 januari 2021

Kennisbijeenkomsten 'Kansen en knelpunten voor zoet water in de ondergrond'

Begin 2021 organiseren we vanuit het POP3-project "Samenwerken voor Zoet water – van pilots naar grootschalige toepassing" voor u twee online kennisbijeenkomsten. Donderdag 28 januari: Zoet water in de poelgronden en dinsdag 2 februari Zoet water op de kreekruggen. Wethouder Paula Schot en voorzitter van Agrarisch Schouwen-Duiveland Pieter de Ruijter openen beide bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken experts van Deltares, Acacia Water en KWR Water Research Institute hoe de ondergrond kan helpen in de zoetwatervoorziening op Schouwen-Duiveland. In dit nieuwsitem staat een toelichting op de programma's voor de twee bijeenkomsten die van 19.30– 20.45 uur plaatsvinden. U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton onderaan.
Lees verder

15 december 2020

Kennisbijeenkomsten zoet water in de ondergrond

Begin 2021 organiseren we vanuit het POP3-project "Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing" voor u twee online kennisbijeenkomsten. Deze vinden plaats op donderdag 28 januari en op dinsdag 2 februari van 19.30 – 20.45 uur. Op donderdag 28 januari is het thema 'Zoet water in de poelgronden' en op dinsdag 2 februari gaat het over 'Zoet water op de kreekruggen'. Wat zijn oplossingen en technieken die we kunnen inzetten rondom het gebruik van de ondergrond? Deze onderwerpen bespreken experts van Deltares, KWR Water en Acacia Water, Agrarisch Schouwen-Duiveland en gemeente Schouwen-Duiveland. Ook komen de laatste inzichten vanuit het project aan bod. Reserveer de data alvast in uw agenda. Begin januari maken we het programma bekend, waarna u zich kunt aanmelden.
Lees verder

8 december 2020

Samenwerken brengt oplossing dichterbij

Met de aanstelling van Paula Schot als nieuwe wethouder voor de gemeente Schouwen-Duiveland kreeg het netwerk Living Lab Schouwen-Duiveland een nieuwe bestuurder. Zij heeft water in de portefeuille. Maandagmorgen vroeg, aan het begin van haar tweede werkweek, maakt zij tijd voor een nadere kennismaking.Paula Schot is geen onbekende op Schouwen-Duiveland, zij groeide er op. Ze zegt: “Dat de verzilting van het eiland een maatschappelijk issue is, besef ik heel goed. En daarom vind ik het ook mooi om te zien dat als je een lokaal belangrijk thema als de zoetwaterbeschikbaarheid oppakt, met de vele onderwerpen die daaraan raken, en daarvoor de samenwerking zoekt met partijen in de regio, je ook bij het ministerie terecht kan om je uitdagingen voor te leggen. Dat is eigenlijk in een relatief korte tijd al bereikt. Dan zou ik zeggen, dat smaakt naar meer!“
Lees verder

8 december 2020

Delta Agrifood Business als stepping stone in de Zuidwestelijke Delta

Het Delta Agrifood Business (DAB) is een open innovatie- en expertisecentrum dat zich richt op plantbased-agro-foodonderzoek voor onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door de onderwijsinstellingen HAS Hogeschool en Curio wordt samengewerkt met bedrijven aan onderzoek op regionale thema’s. Het DAB richt zich o.a. op eiwittransitie, foodpackaging, 3D-foodprinting, bodem en water, energie en is gehuisvest in het oude onderzoekscentrum van de Suikerunie in Bergen op Zoom. Met leslokalen, project- en vergaderruimtes, laboratoria en klimaatkamers biedt DAB volop kansen om bij te dragen aan innovatie, onderzoek, ontwikkeling en opleiding in de agrifoodsector. Godfried Hijl, projectleider van het HAS Team ZWD en Peter Berben, projectleider bij gemeente Bergen op Zoom, twee gesprekspartners die lid zijn van het DAB-team, vertellen over de mogelijkheden en scope van het DAB.
Lees verder

20 oktober 2020

Samen investeren in zoet water op Schouwen-Duiveland

Het Rijk, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland investeren de komende jaren gezamenlijk ongeveer € 3,5 miljoen in onderzoek, innovaties en zoetwatermaatregelen op Schouwen-Duiveland. In oktober 2020 zijn de handtekeningen hiervoor gezet. Met deze impuls zijn Agrarisch Schouwen-Duiveland/ZLTO en andere betrokken partijen van het Living Lab Schouwen-Duiveland en specifiek broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland aan de slag. De broedplaats zoet water richt zich op de ontwikkeling van een robuust zoet watersysteem voor de landbouw en natuur met aandacht voor het vasthouden van water in de bodem, lokale maatregelen op perceelsniveau en een integrale gebiedsaanpak. Een flink aantal concrete trajecten is gestart.
Lees verder

6 oktober 2020

Broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland werkt samen in de Zuidwestelijke Delta

Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) Zuidwestelijke Delta is een van de programma’s die op de agenda staat van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. Dit programma pakt opgaven in het landelijk gebied samen met Rijk en regio aan. Op 24 september 2020 is het Gebiedsplan IBP-VP Zuidwestelijke Delta vastgesteld. Hierin staan onder meer afspraken over de interbestuurlijke samenwerking en concrete projecten, zijn veel kansrijke projecten benoemd en zijn er drie broedplaatsen aangewezen: 1. Volhoudbare landbouw, 2. Zoetwater en 3. Genieten en beleven van de Delta. Deze broedplaatsen werken op regionaal niveau samen met de lokale netwerken om de initiatieven en projecten in het gebied te realiseren. De broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland is onderdeel van het Living Lab Schouwen-Duiveland. De overheden maken op dit moment concrete afspraken over de financiering van de projecten van de broedplaatsen.
Lees verder

30 september 2020

Podcastserie Deltaprogramma ‘Over Water & Klimaat’

Het tweede seizoen van de podcastserie gaat het land in om te kijken en luisteren naar wat er in Nederland gebeurt aan de uitvoering van het Nationaal Deltaprogramma. Bloemkoolteler Werner Louwerse en twee deskundigen van het Living Lab Schouwen-Duiveland, Peter van Veelen (Buro Waterfront) en Vince Kaandorp (Deltares) werkten mee aan de 3e aflevering over Schouwen-Duiveland (Kerkwerve) en Walcheren (Serooskerke)! Zeeland heeft een probleem: een tekort aan regenwater kan daar niet worden aangevuld met water uit rivieren. En op zout zeewater groeien de gewassen ook niet best. Daarom wordt er geëxperimenteerd met manieren om zoet water in de grond te bewaren voor droge tijden. Deze 3e aflevering verschijnt op donderdag 8 oktober. Luister via https://art19.com/shows/over-water-klimaat/episodes/abadd2d5-2b68-4c3d-b173-d6de82469074
Lees verder

28 september 2020

Resultaten planvorming wateropgave Duiveland en Schouwen digitaal in te zien

Ter voorbereiding op een nieuw peilbesluit voert het waterschap de Planvorming Wateropgave uit (PWO). Het huidige watersysteem wordt vergeleken met landelijke en provinciale normen voor peilbeheer en wateroverlast bij hevige neerslag. Op de website www.scheldestromen.nl/PWO kunt u tot 5 oktober de resultaten van dit onderzoek raadplegen. Wat het waterschap heeft onderzocht en wat de belangrijkste conclusies zijn, wordt in filmpjes toegelicht. Op een interactieve kaart kunt u verder inzoomen in het gebied. Uit het onderzoek kunnen peilaanpassingen en andere inrichtingsmaatregelen naar voren komen. Deze hebben de status van een voorstel. De bedoeling is over deze voorstellen in gesprek te komen met de streek, voordat de plannen definitief worden.
Lees verder

3 september 2020

Vasthouden is de eerste stap

Met zo’n 30 agrariërs die zich voor de onderdelen van Broedplaats Zoet Water hebben aangemeld, zijn in de tweede en derde week van juli oriëntatiegesprekken gevoerd. Het onderwerp leeft, er is behoefte aan zoet water en we komen met de onderdelen van de broedplaats op het juiste moment. Wensen en ideeën werden opgehaald en mogelijkheden geïnventariseerd. Waar loopt een ondernemer tegenaan en wat heeft hij al gedaan? Met een van de vier gespreksleiders en bedrijfsadviseur bij ZLTO, John Bal, blikken we op deze gesprekken terug.
Lees verder

18 augustus 2020

Wageningen University & Research op werkbezoek

Op 31 juli bezochten Martin Scholten en Martijn Buijsse van de WUR het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta en Living Lab Schouwen-Duiveland. Zij zijn geïnteresseerd in hoe wij hier omgaan met de droogte en verzilting. Wat zijn de effecten van de droogte nu en in de toekomst, passen bedrijven zich daar op aan en welke veranderingen zijn nodig? Ook willen zij weten wat er nog nodig is aan onderzoek en beleid, om welke vragen en opgaven het dan gaat en waar de WUR (WUR-breed) mogelijk aan kan bijdragen. Om aan deze vragen recht te doen en te laten zien hoe we hier omgaan met de problematiek wordt voor de groep genodigden een veelzijdig en afwisselend programma met diverse bedrijfsbezoeken en een boottocht samengesteld. Hierbij nogmaals hartelijk dank aan de bedrijven voor hun medewerking! Dit werkbezoek komt voort uit bijeenkomsten met het WUR Team Circulariteit die in april en mei op aangeven van Food Delta Zeeland plaatsvonden.
Lees verder