Project Samenwerken voor Zoet Water van start!

9 juni 2020

Met een online bijeenkomst is het project 'Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing' op donderdag 4 juni van start gegaan. In dit door de EU gefinancierde project werkt de gemeente Schouwen-Duiveland samen met Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, verschillende agrarische ondernemers en de kennisinstellingen Deltares, KWR Water en Acacia Water aan grootschalige toepassing van zoetwateropslag in de ondergrond van Schouwen-Duiveland. Het doel van het project is om de zoetwatervoorraad in de ondergrond te vergroten en beschikbaar te stellen zodat de landbouwsector nu en in de toekomst minder kwetsbaar wordt voor droogte en verzilting.

Samen met agrarisch ondernemers, aannemers, adviseurs en experts worden bestaande methoden en technieken voor ondergrondse opslag verder uitgewerkt en aangepast zodat ze passen bij de bijzondere condities van Schouwen-Duiveland.

Het project ontwikkelt voor 13 agrarisch ondernemers een maatwerk advies. Voor 5 agrarische ondernemers die van plan zijn om te investeren wordt een uitgebreid haalbaarheidsplan uitgewerkt voor het vasthouden en opslaan van zoet water in de ondergrond. Uiteindelijk is het doel dat deze projecten nieuwe kennis opleveren en als voorbeeld kunnen dienen voor grootschalige toepassing van deze technieken op Schouwen-Duiveland of elders in Zeeland.  

De komende periode worden oriëntatiegesprekken gevoerd met agrarisch ondernemers die zich eerder tijdens een informatieavond hebben aangemeld. Voor dit project is de gemeente Schouwen-Duiveland nog op zoek naar agrarisch ondernemers die aan dit project willen meewerken. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u zich melden bij livinglab@schouwen-duiveland.nl

Meer informatie over dit project zal de komende periode op deze website te vinden zijn.

De subsidie bestaat uit een EU-bijdrage, cofinanciering van provincie Zeeland en cofinanciering van gemeente Schouwen-Duiveland.


 

 

 

 

 

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm