Meedoen met projecten voor zoet water?

15 april 2020

De informatiebijeenkomst Zoet Water van 4 maart in Kerkwerve voor de leden van Agrarisch Schouwen-Duiveland was een succes. Deltares, KWR Water, Acacia Water en het waterschap lichtten mogelijke oplossingen en technische maatregelen voor het vasthouden van zoet water toe. De nieuwste ontwikkelingen, projecten en kansen die deze Broedplaats agrariërs op Schouwen-Duiveland biedt, maakten twintig agrariërs enthousiast mee te doen. Onderling wordt voor zoet water al wel samengewerkt, dat past goed in de gebiedsaanpak die de gemeente voorstelt. Heeft u als agrarisch ondernemer of terreinbeheerder ook belangstelling met projecten mee te doen? Dat kan. In juni en juli worden intakegesprekken gepland waarvoor u zich via de contactpagina op deze website kunt opgeven.

Meer weten over de Broedplaats Zoetwater?
De projecten van Broedplaats Zoetwater Schouwen-Duiveland werden afgelopen maanden verder uitgewerkt. Het voorstel is een integrale waterstrategie te ontwikkelen voor verschillende deelgebieden, voor landschaps- en bodemtypen als duinrandzoom, poelgrond en kreekrug. We koppelen dit met andere opgaven die spelen in het landelijk gebied. Denk aan biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en bereikbaarheid. Voor agrariërs bieden we aan gebruik te maken van bodem- en watercoaches die in samenwerking met de ZLTO te werk gaan. Daarnaast is er budget gereserveerd om echt aan de slag te gaan met fysieke maatregelen in het gebied. Daarnaast zijn er 2 investeringen ondersteunend aan de Broedplaats:

  • Taskforce Governance die is gericht op knelpunten in wetten/regels en beleid
  • Zoetwater Academie die cursussen, informatieavonden en studiegroepen aanbiedt

Schouwen-Duiveland is als Broedplaats Zoet Water in het Gebiedsplan Zuidwestelijke Delta van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland opgenomen. Hiermee is er geld beschikbaar voor de komende 3 tot 4 jaar voor een gebiedsvisie voor een duurzame zoetwatervoorziening voor de landbouw en natuur en het subsidiëren van fysieke investeringen. Het gaat om een financiële bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Gemeente Schouwen-Duiveland.